BUSCADOR

Ordenances fiscals 2022

Les ordenances fiscals són el conjunt de normes, dins l’àmbit tributari local, que aprova l’ens per a la regulació de les aportacions que rep en forma d’impostos, taxes i preus públics.

Les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Subirats són les següents:

Ordenança 1.- Gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal

Ordenança 2.- Impost sobre Béns de naturalesa urbana i rústega

Ordenança 3.- Impost sobre Activitats Econòmiques

Ordenança 4. – Impost sobre vehicles de tràcció mecànica

Ordenança 5.- Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Ordenança 6.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Ordenança 7.- Taxa per llicències o la comprovació de comunicacions prèvies en matèria d’urbanisme

Ordenança 8.- Taxa per a l’expedició de documents administratius

Ordenança 9.- Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques

Ordenança 10.- Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local

Ordenança 11.- Taxa pel servei de clavegueram

Ordenança 12.- Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals (recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans)

Ordenança 13.- Taxa per aprofitaments especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general

Ordenança 14.- Recàrrec sobre l’IBI dels immobles d’ús residencial que es troben desocupats amb caràcter permanent

Ordenança 15.- Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic qualsevol remoguda en la via pública del paviment de les voreres

Ordenança 16.- Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena i per a la col·locació de senyalització vertical per establiments comercials

Ordenança 17.- Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

Ordenança 18.- Prestacions patrimonials de caràcter púbic no tributari pel subministrament d’aigua potable

Ordenança 19.- Taxa de prestació dels serveis en la Piscina Municipal

Ordenança 20.- Taxa per la prestació del servei d’Escola Bressol

Ordenança 21.- Taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments municipals

Ordenança 22.- Ordenança fiscal general reguladora de contribucions especials

Ordenança 23.- Ordenança general de preus públics

Ordenança 24.- Ordenança municipal reguladora de les activitats i instal·lacions de radiocomunicació

Ordenança 25.- Taxa per la prestació de gestió del servei de depuradora a sectors industrials de Subirats

Ordenança 26.- Taxa de retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via

Ordenança 27.- Taxa per  l’obtenció de la llicència de primera utilització o ocupació dels edificis

Ordenança 28.- Taxa d’utilització de materials i estris municipals

Ordenança 29.- Reguladora del preu públic pels serveis de promoció turística i comercial de Subirats

Descarrega aquí totes les Ordenaces fiscals de l’Ajuntament de Subirats.

 

X