BUSCADOR

Consultes públiques

L’article 129.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), sota el títol “Principis de bona regulació”, possibilita, en aplicació del principi de transparència, la participació activa dels potencials destinataris en l’elaboració de les normes. A aquest efecte, l’article 133 del mateix text normatiu regula la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments establint que, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament s’ha de substanciar una consulta pública a través del portal web de l’Administració competent, en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre:

  • A) Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
  • B) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
  • C) Els objectius de la norma
  • D) Les possibles solucions alternatives reguladores o no reguladores

Per donar compliment al que disposen aquests articles, es procedeix a substanciar les següents consultes públiques a través del portal web www.subirats.cat. La ciutadania i les organitzacions més representatives que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions i aportacions sobre els aspectes plantejats en les respectives consultes, durant el termini que en cadascuna es consigna, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.

Consultes públiques en tràmit:


ELABORACIO DE LA MODIFICACIO DEL REGLAMENT REGULADOR DE LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS

Del 27 de gener al 24 de febrer de 2023

Històric de consultes públiques:


Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de Subirats per a la regulació de les instal·lacions d’energies renovables i altres usos i construccions en sòl no urbanitzable

De l’11 d’octubre al 2 de novembre de 2022

Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de Subirats per a la regulació de les instal·lacions d’energies renovables i altres usos i construccions en sòl no urbanitzable.

De l’11 d’octubre al 2 de novembre de 2022

ELABORACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER DRETS D’EXAMEN I PARTICIPACIÓ EN LES PROVES SELECTIVES DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS

Del 13 al 26 de setembre de 2022

MODIFICACIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SUBIRATS EN L’ÀMBIT DEL SECTOR URBANITZABLE DELIMITAT SUDR-3 “EIXAMPLE LAVERN”

Del 8 al 28 de juliol de 2022

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE DEL MUNICIPI DE SUBIRATS

Del 22 de juny al 13 de juliol de 2022

PLA PARCIAL URBANÍSTIC DE DELIMITACIÓ SUND-1 “PAS DE PILES”

Del 22 de juny al 13 de juliol de 2022

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC EN SÒL NO URBANITZABLE “CASTELL DE SUBIRATS” (PE-snu-14)

Del 22 de juny al 13 de juliol de 2022

Pla Parcial del sector urbanitzable delimitat SUDr-2 situat al est d’Ordal entre el límit amb el sòl urbà i el sòl no urbanitzable

Del 20 de juny a l’11 de juliol de 2022

Modificació puntual del POUM de Subirats a l’àmbit del PE SNU-3 “Ampliació equipaments”

Del 3 al 27 de juny de 2022

X