BUSCADOR

Consultes públiques

L’article 129.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), sota el títol “Principis de bona regulació”, possibilita, en aplicació del principi de transparència, la participació activa dels potencials destinataris en l’elaboració de les normes. A aquest efecte, l’article 133 del mateix text normatiu regula la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments establint que, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament s’ha de substanciar una consulta pública a través del portal web de l’Administració competent, en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre:

  • A) Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
  • B) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
  • C) Els objectius de la norma
  • D) Les possibles solucions alternatives reguladores o no reguladores

 

Consultes públiques en tràmit:


MEMÒRIA PER A LA CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE CATÀLEG DE MASIES, CASES RURALS I ALTRES EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE DEL MUNICIPI DE SUBIRATS
Termini: del 22 de juny a l’13 de juliol de 2022

MEMÒRIA PER A LA CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC DE DELIMITACIÓ SUND-1 “PAS DE PILES”
Termini: del 22 de juny a l’13 de juliol de 2022

MEMÒRIA PER A LA CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC EN SÒL NO URBANITZABLE “CASTELL DE SUBIRATS” (PE-snu-14)
Termini: del 22 de juny a l’13 de juliol de 2022

MEMÒRIA PER LA CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE EL PLA PARCIAL DEL SECTOR URBANITZABLE DELIMITAT SUDr-2 SITUAT A L’EST D’ORDAL ENTRE EL LÍMIT AMB EL SÒL URBÀ I EL SÒL NO URBANITZABLE, EN EL MUNICIPI DE SUBIRATS
Termini: del 20 de juny a l’11 de juliol de 2022

MEMÒRIA PER LA CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE UNA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE SUBIRATS A L’ÀMBIT DEL PE SNU-3 “AMPLIACIÓ EQUIPAMENTS”
Termini: del 3 al 27 de juny de 2022

X