BUSCADOR

Hisenda

La Regidoria d’Hisenda és l’encarregada de la gestió dels recursos econòmics de la Corporació, és a dir, de l’Ajuntament i dels ens dependents.

Carles Morgades aguila

TEMES

  • Intervenció de la gestió econòmica
  • Planificació i gestió de la tresoreria
  • Elaboració, gestió i control d’execució del pressupost de la Corporació i de les bases d’execució
  • Elaboració de les ordenances fiscals
  • Comptabilitat pressupostària i financera
  • Gestió i recaptació tributària (impostos, taxes i preus públics)*
  • Recepció i tramitació de factures fins al seu pagament
  • Gestió dels padrons fiscals i patrimonials

(*) La gestió i recaptació d’ingressos de l’Ajuntament de Subirats està delegada a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona.

LINKS