BUSCADOR

Jutge/sa de pau titular i substitut/a de Subirats

Jutge/sa de pau titular i substitut/a de Subirats

Per acord adoptat en la sessió ordinària del Ple Municipal del passat 7 de juliol, s’elegeix a la senyora Conxita Edo Raventós com a Jutgessa de Pau titular del municipi de Subirats, proposant sigui nomenada com a tal per la sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Els Jutjats de Pau són el primer esglaó de l’estructura judicial, i apareixen configurats en la Llei Orgànica del Poder Judicial, article 298.2 i concordants, com a òrgans formats per Jutges no professionals en aquells municipis on no existeix Jutjat de Primera Instància i Instrucció.

Els Jutges de Pau, tant els titulars com els seus substituts, són escollits pel respectiu Ajuntament, essent requisit per a poder ser nomenat la majoria d’edat i no tenir causa d’incapacitat ni incompatibilitat per a l’exercici del càrrec. No cal ser llicenciat en dret, no opera l’edat de jubilació i s’han de reunir els requisits per a l’ingrés a la carrera judicial. Com a causes d’incompatibilitat es poden citar: l’exercici de qualsevol altre jurisdicció aliena a la del poder judicial, ostentar un càrrec d’elecció popular o designació política, realitzar treballs de tota classe en Tribunals o Jutjats de qualsevol ordre, l’exercici de l’Advocacia i de la Procuradoria, realitzar qualsevol tipus d’assessorament jurídic, retribuït o no retribuït, i les demés causes d’incompatibilitat que es preveuen en l’article 389 de la LOPJ pels Jutges i Magistrats, amb les matisacions que contempla la pròpia normativa al tractar-se d’un càrrec temporal i no professional. En qualsevol cas, no poden desenvolupar activitats que per la seva naturalesa siguin susceptibles d’impedir o menyscabar la seva deguda imparcialitat i independència.

Els Jutges de Pau són escollits pel Plenari del respectiu municipi per majoria absoluta, entre les persones que reunint les condicions així ho hagin demanat durant el tràmit d’exposició pública de l’expedient administratiu corresponent. Són nomenats posteriorment per la sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia per un període de quatre anys. Presten jurament o promesa del càrrec davant el Jutjat de Primera Instància i Instrucció que li correspongui al municipi, i cessen per les mateixes causes que els Jutges de carrera quan els hi siguin d’aplicació.

El càrrec de Jutge de Pau és un càrrec retribuït d’acord amb els Pressupostos generals de l’Estat, i la quantia varia segons el nombre d’habitants del municipi.

Les principals funcions del Jutge de Pau s’engloben ens els àmbits civil i penal. Els Jutjats de Pau també presten auxili judicial prenent declaracions a perjudicats o efectuant ratificacions, entre altres funcions. En l’àmbit civil es pot citar a mode enunciatiu la inscripció i expedició de certificats de naixement, matrimoni o defunció, tramitació d’expedients matrimonials i celebració de casaments civils; també es celebren judicis verbals sobre demandes de reclamació de quantitats que no superin els 90 euros i actes de conciliació en l’ordre jurisdiccional. En l’àmbit penal es tramita la instrucció, enjudiciament, sentència i execució de judicis de faltes com poden ser amenaces, insults, coaccions o maltractament a animals domèstics, entre d’altres.

Per acord adoptat en la sessió ordinària del Ple Municipal del passat 7 de juliol, s’elegeix a la senyora Conxita Edo Raventós com a Jutgessa de Pau titular del municipi de Subirats, proposant sigui nomenada com a tal per la sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.Jutge/sa de Pau de Subirats

Titular

Conxita Edo Raventos

Substitut/a

Natàlia Colet Cremades

Atès que en breu finalitzarà el termini pel qual fou nomenada l’actual Jutgessa de Pau substituta de Subirats, a partir d’avui s’obre una convocatòria pública per a l’elecció del/la jutge/sa de pau substitut/a de Subirats amb un període de quinze dies hàbils per a que les persones interessades puguin presentar les seves sol·licituds.X