BUSCADOR

Notificacions electròniques

L’e-NOTUM és un servei que permet realitzar notificacions d’actes administratius (resolucions, decrets, etc) per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.

Què necessito per rebre les notificacions electrònicament?

-Un certificat digital (els més habituals són IDCat o DNIe)
-Coneixement i acceptació de l’adreça electrònica a través de la qual podrà accedir a les seves notificacions.

Com puc accedir a les notificacions?

Per accedir a les notificacions cal fer clic al següent enllaç:

Accés a la notificació electrònica (E-NOTUM)

Condicions del servei d’informacions i notificacions electròniques:

El fet de facilitar un número de telèfon mòbil o una adreça de correu electrònic comporta el consentiment de l’interessat per rebre per mitjans electrònics notificacions i/o comunicacions amb efectes jurídics que es puguin derivar d’aquesta sol.licitud.

Les notificacions i comunicacions electròniques es dipositaran a la seu electrònica d’aquest ens. El sistema de notificacions i comunicacions electròniques enviarà a l’interessat correus electrònics i/o missatges SMS informant-lo del dipòsit de la notificació/comunicació. El correu i/o SMS s’envien a títol merament informatiu.

Per a l’accés al contingut de les notificacions caldrà la identificació i signatura  de l’interessat, que es podrà fer a través de :
-signatura electrònica generada per algun dels certificats electrònics reconeguts i classificats per l’Agència Catalana de Certificació amb un nivell 3 o superior (http://www.catcert.cat/web/cat/3_5_certificades.jsp)

Per a l’accés al contingut de les comunicacions únicament cal la identificació de l’interessat.

Pel que a les notificacions electròniques de conformitat amb l’establert en l’article 56 de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de procediment de les administracions públiques  de Catalunya la notificació per mitjans electrònics s’entén rebutjada a tots els efectes si, un cop s’ha acreditat la constància de la posada a disposició de la persona  interessada  o del representant o la representant d’aquesta, han transcorregut  deu dies naturals sense accedir-ne al contingut, o bé cinc dies en els expedients de contractació, llevat que, d’ofici o a instància  del destinatari o destinatària, es comprovi la impossibilitat tècnica o material d’accedir-hi.

X