BUSCADOR

Tauler d’edictes

Data publicació: 30/11/2018
Resum: Aprovació inicial del pressupost municipal per a l’any 2019, bases d’execució i plantilla de personal.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 30/11/2018
Resum: Aprovació inicial de la modificació de crèdit 9/2018 del pressupost general per a l’exercici de 2018.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 28/11/2018
Resum: Aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació del Polígon d’actuació urbanística PAU-19 Carrer Flors.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 28/11/2018
Resum: Bases del procediment per a la concessió de subvencions a les entitats esportives del municipi per a l’any 2019
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 06/11/2018
Resum: Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 8/2018.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 02/11/2018
Resum: Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM de Subirats consistent en el canvi de classificació d’uns terrenys corresponents a l’entorn de la masia Can Ràfols.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 26/10/2018
Resum: Aprovació inicial per a l’exercici de 2019 i següents de la modificació de les ordenances fiscals, preus públics i prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 23/10/2018
Resum: Modificació i actualització dels estatuts de la Mancomunitat Penedès-Garraf  
Consulta l’anunci aquí

Consulta els estatuts aquí

Data publicació: 18/10/2018
Resum: Consulta pública prèvia a l’elaboració del reglament regulador del servei públic local d’acolliment cicloturista al Penedès – Enobicingpenedès 
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 09/10/2018
Resum: Delegació de funcions d’Alcaldia a la segona tinent d’alcalde.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 05/10/2018
Resum: Aprovació inicial del projecte d’obra local ordinària de Rehabilitació estació de bombament, al dipòsit d’Els Casots.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 04/10/2018
Resum: Aprovació de la relació de béns i drets a expropiar per a sistemes urbanístics a Lavern.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 04/10/2018
Resum: Aprovació inicial de la modificació de crèdit 8/2018 del pressupost general per a l’exercici de 2018.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 04/10/2018
Resum: Aprovació inicial del Reglament del cos de vigilants municipals de l’Ajuntament de Subirats.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 27/09/2018
Resum: Aprovació definitiva del projecte constructiu de la reurbanització de la travessera urbana BV-2428.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 26/09/2018
Resum: Aprovació inicial del manual d’identitat visual de l’Ajuntament de Subirats.
Consulta l’anunci aquí

Consulta el manual d’identitat visual aquí 

Data publicació: 13/09/2018
Resum: Aprovació definitiva de l’expedient de modificació pressupostària núm. 7/2018.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 13/09/2018
Resum: Aprovació definitiva de l’expedient de modificació pressupostaria núm. 6/2018.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 03/09/2018
Resum: Requeriment d’esmena de sol·licitud d’inscripció al Padró Municipal d’Habitants.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 03/08/2018
Resum: Aprovació inicial del projecte d’urbanització del Polígon d’Actuació PAU-19 de Can Cartró.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 03/08/2018
Resum: Aprovació inicial del projecte anomenat Renovació del traçat de la xarxa Can Rossell poble.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 03/08/2018
Resum: Aprovació inicial del projecte d’ampliació de l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Subirats.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 31/07/2018
Resum: Aprovació de la llista definitiva d’adjudicataris admesos i exclosos al procés d’adjudicació dels drets d’ús dels dos habitatges dotacionals públics ubicats al carrer Mossèn Isidre Solsona, 20 d’Ordal. 
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 30/07/2018
Resum: Aprovació inicial de la modificació pressupostària 7/2018.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 23/07/2018
Resum: Aprovació de la llista provisional d’adjudicataris admesos i exclosos al procés d’adjudicació dels drets d’ús dels dos habitatges dotacionals públics ubicats al carrer Mossèn Isidre Solsona, 20 d’Ordal. 
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 23/07/2018
Resum: Requeriment d’esmena en la sol·licitud d’alta padronal.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 23/07/2018
Resum: Aprovació definitiva del Reglament de funcionament de l’equipament juvenil en règim de cessió d’espai.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 23/07/2018
Resum: Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de règim intern del servei jove de Subirats Subijove.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 16/07/2018
Resum: Aprovació inicial de la modificació de crèdit 6/2018.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 12/07/2018
Resum: Aprovació de les memòries i informes tècnics del concert de música a les vinyes dels dies 21 i 27 de juliol de 2018.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 12/07/2018
Resum: Aprovació de les memòries i informes tècnics del concert d’havaneres del dia 20/07/2018. 
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 10/07/2018
Resum: Aprovació inicial de la memòria valorada Control dels cabals de les captacions d’aigua, TM de Subirats.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 26/06/2018
Resum: Anunci sobre modificació i actualització dels Estatuts de la Mancomunitat Penedès-Garraf.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 26/06/2018
Resum:Aprovació inicial del Projecte de reurbanització de la travessera urbana BV-2428, tram 2, entre el PK 1+725 i el PK 1+875, i tram 5, entre el PK 1+969 i el PK 2+200.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 25/06/2018
Resum: Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 5/2018.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 25/06/2018
Resum: Bases i convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball d’auxiliars administratius/ives per a l’Ajuntament de Subirats
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 21/06/2018
Resum: Convocatòria i bases del procés d’adjudicació del dret d’ús de dos habitatges dotacionals a Ordal, al municipi de Subirats.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 20/06/2018
Resum: Esmena de les bases i convocatòria del procés de selecció d’un TAG.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 19/06/2018
Resum: Aprovació definitiva de l’establiment del servei públic municipal d’habitatge dotacional públic i del seu Reglament regulador.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 12/06/2018
Resum: Contractació de personal temporal laboral fins a la incorporació de la titular de la plaça.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 12/06/2018
Resum: Contractació de personal laboral temporal en el marc del Pla d’ocupació 2018.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 11/06/2018
Resum: Contractació de personal temporal laboral fins a la incorporació de la titular de la plaça.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 04/06/2018
Resum: Bases i convocatòria del procés de selecció d’un TAG.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 04/06/2018
Resum: Bases i convocatòria del procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball d’arquitectes tècnics/aparelladors.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 04/06/2018
Resum: Bases i convocatòria del procés de selecció d’un/a tècnic/a de medi ambient i creació d’una borsa de treball.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 30/05/2018
Resum: Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM de Subirats a l’àmbit del PAU-12 Sud-est de Lavern.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 30/05/2018
Resum:
Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM de Subirats a l’àmbit del PMU-11 Masia Can Parellada.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 30/05/2018
Resum:
Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM de Subirats. Supressió d’uns camins situats prop del nucli de Can Batista.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 29/05/2018
Resum:
Aprovació de la modificació pressupostària núm. 2/2018.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 28/05/2018
Resum:
Aprovació inicial de la modificació pressupostària 5/2018.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 28/05/2018
Resum:
Aprovació inicial del Reglament de funcionament de l’equipament juvenil en règim de cessió d’espai.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 28/05/2018
Resum:
Aprovació inicial de la modificació del Reglament de règim intern – servei jove de Subirats Subijove
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 17/05/2018
Resum:
Exposició pública del compte general de l’Ajuntament de Subirats de l’exercici 2017.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 08/05/2018
Resum:
Aprovació inicial del Projecte de reforma de la instal·lació de baixa tensió de la zona esportiva d’Ordal.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 02/05/2018
Resum: Convocatòria i bases del Pla local d’ocupació de l’Ajuntament de Subirats per a l’any 2018.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 30/04/2018
Resum:
Aprovació inicial del Projecte de rehabilitació de paviments i xarxa d’enllumenat al Polígon Can Bas.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 30/04/2018
Resum:
Aprovació inicial del Projecte de realització de col·lector i millora del traçat i desguàs al carrer Sant Jordi a Ordal.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 25/04/2018
Resum:
Aprovació inicial de l’establiment del servei públic municipal d’habitatge dotacional públic.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 25/04/2018
Resum:
Aprovació inicial de la modificació pressupostària 2/2018.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 25/04/2018
Resum:
Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 1/2018.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 17/04/2018
Resum: 
Anunci web consulta pública prèvia a l’elaboració del reglament regulador del funcionament de l’espai jove en règim de cessió d’espai
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 17/04/2018
Resum:
Aprovació de les bases reguladores dels ajuts per arranjaments a les llars i ajudes tècniques, destinats a gent gran i persones discapacitades.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 17/04/2018
Resum:
Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a transport a centre de dia, hospital de dia i centre de salut mental, any 2018 i convocatòria
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 17/04/2018
Resum:
Aprovació de les bases reguladores dels ajuts individuals per a la pràctica esportiva, per a la temporada 2018/2019 i convocatòria.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 04/04/2018
Resum: Convocatòria i bases reguladores del procediment de concessió, per concurrència competititva, d’ajuts individuals de material escolar, llibres i sortides de l’Ajuntament.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 04/04/2018
Resum: Aprovació de les bases i convocatòria del procediment de constitució d’una borsa de treball d’educadors/es per a les llars d’infants municipals.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 04/04/2018
Resum:
Aprovació inicial d’un Conveni urbanístic.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 28/03/2018
Resum:
Modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Subirats.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 22/03/2018
Resum:
Aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. 01/2018 del pressupost general de l’Ajuntament, per a l’exercici 2018.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 21/03/2018
Resum:
Aprovació dels plecs i convocatòria del concurs per a l’adjudicació de l’ús privatiu del domini públic, per a l’explotació del servei de les piscines municipals.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 26/02/2018
Resum:
Anunci web consulta prèvia habitatge dotacional
Consulta l’anunci aquí
Consulta la Memòria justificativa del servei d’habitatge dotacional públic de Subirats

Data publicació: 22/02/2018
Resum:
Delegació en el regidor d’Hisenda la competència d’ordenació de pagaments de l’Ajuntament.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 14/02/2018
Resum:
Aprovació inicial del Pla de millora urbana PMU-12 CIATSA.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 13/02/2018
Resum:
Aprovació inicial del Pla parcial urbanístic PPU-3 Eixample Lavern
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 07/02/2018
Resum:
Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 09/2017 del pressupost general del 2017.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 24/01/2018
Resum: Aprovació definitiva del pressupost general per a l’exercici 2018.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 22/01/2018
Resum:
Aprovació inicial del projecte d’enderroc del volum dels lavabos de l’estació de Lavern.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 03/01/2018
Resum:
Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 08/2017 del pressupost general 2017, consistent en suplements de crèdits i habilitació de crèdits extraordinaris
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 02/01/2018

Resum: Aprovació inicial de la modificació pressupostària 09/2017
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 28/12/2017
Resum:
Aprovació definitiva de les ordenances fiscals de l’exercici 2018.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 27/12/2017
Resum:
Aprovació inicial del pressupost general per a l’any 2018.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 14/12/2017
Resum:
Bases i convocatòria per a la contractació, en règim de personal laboral temporal, d’un/a guia informador/a turístic/a .
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 13/12/2017
Resum:
Nomenaments dels regidors de l’equip de Govern.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 13/12/2017
Resum:
Deixar sense efecte les delegacions realitzades a favor d’un regidor.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 11/12/2017
Resum:
Aprovació inicial del projecte d’obres Renovació – impulsió del dipòsit Casots – dipòsit Can Rossell. Fase 1: baixada dipòsit Casots i distribució Can Rossell.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 04/12/2017
Resum:
Aprovació inicial del plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir l’adquisició directa d’una porció de terreny de 976 m2 de superfície.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 30/11/2017
Resum:
Aprovació de l’annex per a l’any 2018 al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i les entitats esportives municipals, i la convocatòria corresponent.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 30/11/2017
Resum:
Aprovació inicial del Projecte executiu de l’actuació d’adequació de la zona comunitària de la urbanització de Can Rossell.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 28/11/2017
Resum: 
Aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. 08/2017 del pressupost general per a l’exercici 2017
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 28/11/2017
Resum:
Aprovació definitiva de la modificació pressupostària núm. 07/2017 del pressupost general per a l’exercici 2017
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 13/11/2017
Resum:
Aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació del Polígon d’Actuació Urbanística núm. 19. Carrer Flors
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 13/11/2017
Resum:
Aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació del Polígon d’Actuació Urbanística núm. 14. Carrer Doctor Bofill
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 03/11/2017
Resum:
Formalització d’un conveni.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 31/10/2017
Resum:
Aprovació inicial del Pla especial en sòl no urbanitzable PE-SNU-14 Castell de Subirats
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 30/10/2017
Resum:
Licitació i plec de clàusules de l’explotació del nou equipament turístic municipal d’acolliment del cicloturisme al Penedès i Hub de bicicletes
ANNEX I Descripció equipament i plànol – Subirats
ANNEX II Plànols equipament – Subirats
ANNEX III Producte turístic – Subirats
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 30/10/2017
Resum:
Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2018.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 23/10/2017
Resum:
Aprovació inicial del nou text del Pla especial en sòl no urbanitzable PE-SNU-25 Taller Valldeperas.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 23/10/2017
Resum:
Delegació de competències del Ple en favor de la Junta de Govern Local per a l’expedient de contractació d’unes obres
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 20/10/2017
Resum: 
Aprovació de la relació de béns i drets incorporada al Projecte d’adaptació dels espais per a possibilitar el gir d’un bus de 12m a l’extrem del camí d’accés a Can Batista.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 19/10/2017
Resum:
Aprovació de l’expedient d’imposició i ordenació de contribucions especials per al finançament de l’obra Urbanització del carrer Hostalets de Cantallops.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 19/10/2017
Resum:
Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 07/2017 del pressupost general per a l’exercici 2017.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 17/10/2017
Resum:
Esmena de l’anunci publicat al BOPB de 29.09.2017 relatiu a l’aprovació de les bases reguladores dels ajuts per arranjaments a les llars i ajudes tècniques destinats a gent gran.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 10/10/2017
Resum:
Delegacions en el 1r tinent d’alcalde de les funcions pròpies d’Alcaldia amb relació al Consell d’Alcaldes de l’Alt Penedès.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 04/10/2017
Resum:
Aprovació definitiva del Reglament del Mercat del préssec d’Ordal.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 03/10/2017
Resum: 
Aprovació definitiva del Reglament municipal del Consell de Turisme de Subirats
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 29/09/2017
Resum: 
Aprovació de les bases reguladores dels ajuts per arranjaments a les llars i ajudes tècniques, destinats a gent gran i persones discapacitades.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 27/09/2017
Resum: 
Aprovació de la memòria i informe tècnic per l’espectacle “Subirats Medieval”
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 21/09/2017
Resum: 
Autorització a favor de la Societat de Caçadors País del Cava
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 07/09/2017
Resum: 
Aprovació definitiva de la modificació pressupostària número 6, del pressupost general per a l’exercici 2017, consistent en suplements de crèdits i crèdits extraordinaris.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 24/08/2017
Resum:
Aprovació del plec de clàusules administratives, del dret i ús temporal de la paret mitgera de la vivenda ubicada a l’av. Barcelona, 16 d’Ordal.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 08/08/2017
Resum:
Aprovació inicial del Pla especial en sòl no urbanitzable PE-SNU-12 Pas de Piles.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 08/08/2017
Resum
Aprovació inicial del Projecte d’adequació de la plaça i del carrer La Vall a Cantallops.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació:04/08/2017
Resum:
Delegació de les funcions pròpies d’aquesta Alcaldia en el segon tinent d’alcalde.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 31/07/2017
Resum: 
Bases específiques reguladores dels ajuts individuals de material escolar, llibres i sortides de l’Ajuntament de Subirats i convocatòria.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 28/07/2017
Resum:
Aprovació definitiva del Reglament d’ús de la instal·lació skatepark.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 28/07/2017
Resum:
Aprovació definitiva de l’Ordenança general de subvencions.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 27/07/2017
Resum:
Adquisició onerosa i directa dels terrenys afectats per l’actuació de creació d’un espai de benvinguda i millores a l’oficina de turisme de l’estació vitivinícola de Subirats.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 26/07/2017
Resum:
Aprovació de la nova relació de béns i drets afectats per l’execució de les obres de la separata del projecte d’urbanització de la Muntanya Rodona.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 19/06/2017
Resum:
Aprovació memòria Festival Música a les Vinyes
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 14/06/2017
Resum:
Aprovació memòria Concert d’havaneres al Castell de Subirats
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 21/07/2017
Resum:
Aprovació inicial del Reglament municipal del Mercat del préssec d’Ordal
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 20/07/2017
Resum:
Aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostaria 6/2017.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 17/07/2017
Resum:Contractació com a oficial electricista de la brigada municipal de l’Ajuntament.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 10/07/2017
Resum:
Exposició pública del text del Projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística 15 El Pago Nord.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 10/07/2017
Resum:
Aprovació inicial d’un conveni urbanístic.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 07/07/2017
Resum:
Aprovació de les bases específiques reguladores dels ajuts individuals per a la pràctica esportiva i convocatòria.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 07/07/2017
Resum:
Aprovació inicial del Projecte de pavimentació del carrer Hostalets de Cantallops
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 29/06/2017
Resum: 
Contractació d’un peó de la brigada municipal i constitució de la borsa de treball.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 29/06/2017
Resum:
Delegació de les funcions pròpies d’Alcaldia al segon tinent d’alcalde.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 26/06/2017
Resum: 
Modificació de les places ofertes dins del Pla d’ocupació per a l’any 2017.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 21/06/2017
Resum:
Aprovació inicial del Pla especial en sòl no urbanitzable PE-SNU-5 Ceràmica d’Ordal.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 20/06/2017
Resum:
Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 04/2017.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 15/06/2017
Resum:
Delegació de les funcions pròpies d’Alcaldia al segon tinent d’alcalde.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 02/06/2017
Resum:
Aprovació de les bases i de la convocatòria per a la selecció d’un/a guia informador/a turístic/a.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 02/06/2017
Resum:
Aprovació inicial del Projecte executiu de la segona fase de les obres de reforma de l’edifici de les antigues escoles d’Ordal.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 25/05/2017
Resum:
Aprovació inicial del Reglament municipal d’ús de la instal·lació Skatepark.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 25/05/2017
Resum:
Aprovació inicial de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 18/05/2017
Resum:
Aprovació de les bases que han de regir el procés selectiu per a la contractació de persones aturades dins dels plans d’ocupació de l’Ajuntament per a l’any 2017 i convocatòria.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 17/05/2017
Resum:
Aprovació inicial de la modificació pressupostària 04/2017.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 12/05/2017
Resum:Aprovació inicial del projecte Creació d’un espai de benvinguda i millores a l’Oficina de Turisme de l’estació vitivinícola de Subirats.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 09/05/2017
Resum: Exposició pública del compte general de l’exercici econòmic 2016 de l’Ajuntament.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 05/05/2017
Resum: Revocació de les funcions pròpies de l’Alcaldia al primer tinent d’alcalde.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 05/05/2017
Resum: Aprovació inicial del PMU-6 Mirador de les Caves.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 03/05/2017
Resum: Exposició pública d’un projecte de sol·licitud d’ús provisional d’aparcament.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 27/04/2017
Resum:Aprovació de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per al transport al centre de dia, hospital de dia i centre de salut mental per al 2017.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 27/04/2017
Resum:Aprovació definitiva de la modificació pressupostària núm. 02/2017.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 12/04/2017
Resum:Bases reguladores de subvencions per al transport al centre de dia, hospital de dia i centre de dia de salut, any 2017
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 10/04/2017
Resum:Publicació d’una esmena de licitació.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 04/04/2017
Resum:Delegació de les funcions pròpies d’Alcaldia en el 1r tinent d’alcalde.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 31/03/2017
Resum:Aprovació inicial de la modificació pressupostària 02/2017.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 30/03/2017
Resum:Convocatòria pública de nomenament de jutge de pau substitut.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 29/03/2017
Resum:
Aprovació inicial del Pla de millora urbana PMU-11 Masia Can Parellada.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 29/03/2017
Resum: 
Exposició al públic del Projecte d’urbanització La Muntanya Rodona. Projecte d’actuació específica en zona no urbana.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 24/03/2017
Resum: 
Adquisició d’una porció de terreny a la carretera El Rebato.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 24/03/2017
Resum: 
Aprovació inicial del document Modificació puntual del POUM a l’àmbit del PAU 8 Casablanca Sud.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 16/03/2017
Resum:
Exposició pública del Projecte d’actuació específica de creació d’un espai de benvinguda i millores a l’oficina de turisme de l’estació vitivinícola de Subirats.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 16/03/2017
Resum:
Licitació del servei de neteja viària del municipi de Subirats.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 16/03/2017
Resum:
Exposició al públic de l’expedient d’usos provisionals del Projecte d’actuació de creació d’un espai de benvinguda i millores a l’oficina de turisme de l’estació vitivinícola.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 16/03/2017
Resum:
Aprovació de la convocatòria per a l’explotació del servei de la piscina municipal d’Ordal i el bar ubicat dins la mateixa instal·lació per a la temporada de bany d’estiu 2017.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 16/03/2017
Resum:
Aprovació del plec de condicions jurídiques, tècniques i econòmico administratives particulars, per a l’explotació del servei de la piscina municipal d’Ordal i del bar.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 15/03/2017
Resum: Aprovació de la convocatòria i les bases que han de regir el procés de selecció d’un oficial electricista per a la brigada municipal.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 15/03/2017
Resum: 
Aprovació de la convocatòria i les bases que han de regir el procés de selecció d’un peó per a la brigada municipal.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 08/03/2017
Resum: 
Convocatòria per a l’elecció de jutge/essa de pau titular per al municipi de Subirats.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 03/03/2017
Resum:
Aprovació inicial del Projecte d’adequació d’habitatge social a la planta baixa de l’edifici municipal del carrer Mossèn Isidre Solsona, 20 d’Ordal.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 03/03/2017
Resum:
Licitació del contracte de les obres del Projecte d’Adequació de l’habitatge social a la planta baixa de l’edifici del carrer Mossèn Isidre Solsona, 20 d’Ordal.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 24/02/2017
Resum:Aprovació definitiva de diversos projectes d’obres municipals.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 13/02/2017
Resum: Delegació de les funcions pròpies de l’Alcaldia en el primer tinent d’alcalde.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 02/02/2017
Resum: Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 8/2016.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 02/02/2017
Resum: Aprovació definitiva de la modificació pressupostària número 2/2016 del Patronat de Turisme de Subirats.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 26/01/2017
Resum: Aprovació inicial del projecte per a l’execució de l’obra consistent en la consolidació estructural de la Torre del Telègraf d’Ordal, fase 2. Formació de coberta.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 24/01/2017
Resum: Aprovació definitiva del pressupost 2017 de l’Ajuntament.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 19/01/2017
Resum: Licitació de les obres corresponents al Projecte de renovació d’una part de l’enllumenat exterior de Sant Pau d’Ordal. Fase I
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 05/01/2017
Resum:Aprovació definitiva de la dissolució del Patronat de Turisme de Subirats.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 05/01/2017
Resum: Imposició i ordenació de contribucions especials per al finançament de l’obra Urbanització de dos trams de carrers a Torre Ramona.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 05/01/2017
Resum: Aprovació inicial del Reglament del Consell de Turisme de Subirats.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 27/12/2016
Resum: Aprovació inicial de la modificació pressupostària 08/2016
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 27/12/2016
Resum: Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per al 2017.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 16/12/2016
Resum: Aprovació inicial del Projecte executiu de millora de característiques superficials del camí d’accés a Can Batista des de la carretera C-243a.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 16/12/2016
Resum: Aprovació inicial del Projecte executiu d’adaptació dels espais per a possibilitar el gir d’un bus de 12 m a l’extrem del camí d’accés a Can Batista des de la carretera C-243a.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 16/12/2016
Resum: Aprovació inicial del Projecte executiu de millora del traçat de la corba situada entre els PK 0+200 i PK 0+393 del camí d’accés a Can Batista des de la carretera C-243a.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 05/12/2016
Resum: Aprovació de les bases per a la concessió d’una subvenció a les entitats esportives del municipi, durant l’exercici 2017.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 30/11/2016
Resum:Aprovació inicial del Projecte executiu de pavimentació amb gespa artificial i adequació de l’entorn del camp de futbol municipal de Can Cartró.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 28/11/2016
Resum:Aprovació inicial del Projecte d’urbanització de dos trams de carrers a Torre Ramona.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 21/11/2016
Resum: Aprovació definitiva de la modificació pressupostària núm. 07/2016 del pressupost general per a l’exercici 2016.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 21/11/2016
Resum: Aprovació inicial del Projecte executiu de primera fase d’obres de l’actuació de reforma de l’edifici de les antigues escoles d’Ordal.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 18/11/2016
Resum: Aprovació inicial del projecte bàsic de l’actuació de reforma de l’edifici de les antigues escoles d’Ordal.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 18/11/2016
Resum: Aprovació inicial del projecte executiu de l’actuació de millora del Camí del Maset.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 08/11/2016
Resum: Aprovació inicial de la modificació pressupostaria núm. 07/2016.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 04/11/2016
Resum: Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de pressupost 6/2016.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 03/11/2016
Resum: Aprovació definitiva de la separata del projecte d’urbanització de la Muntanya Rodona.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 31/10/2016
Resum: Aprovació inicial de la dissolució del Patronat de Turisme de Subirats.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 26/10/2016
Resum: Aprovació de la modificació de les ordenances fiscals per al 2017.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 21/10/2016
Resum: Aprovació inicial del Projecte de renovació d’una part de l’enllumenat exterior de Sant Pau d’Ordal.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 18/10/2016
Resum:Aprovació de les bases específiques reguladores i convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals per a la pràctica esportiva.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 07/10/2016
Resum: Bases del concurs per al disseny de la imatge corporativa dels 1.100 anys del Castell de Subirats.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 05/10/2016
Resum: Aprovació inicial del nou document de Definició de rasants a Lavern, PAU-12 del POUM de Subirats.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 05/10/2016
Resum: Aprovació definitiva d’un projecte.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 30/09/2016
Resum: Aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. 06/2016.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 14/09/2016
Resum: Aprovació definitiva de l’expedient de modificació pressupostària 05/2016 de l’Ajuntament.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 14/09/2016
Resum: Aprovació definitiva de l’expedient de modificació pressupostària 01/2016 del Patronat de Turisme de Subirats.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 24/08/2016
Resum: Delegació de les funcions pròpies de l’Alcaldia al primer tinent d’alcalde.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 17/08/2016
Resum: Aprovació definitiva del projecte d’urbanització de la placeta adjacent a les escoles de Lavern.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 17/08/2016
Resum: Licitació del contracte de les obres Projecte d’urbanització de la placeta adjacent a les escoles de Lavern.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 17/08/2016
Resum: Aprovació inicial del Projecte d’urbanització de part d’un vial inclòs al polígon d’actuació urbanística PAU-11 carrer Vermell.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 05/08/2016
Resum: Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM de Subirats. Escoles antigues d’Ordal i límits de sòl urbà.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 03/08/2016
Resum: Informació pública de la sol·licitud de modificació d’una llicència municipal d’activitats.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 02/08/2016
Resum: Aprovació inicial de la modificació pressupostària 01/2016 del Patronat de Turisme.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 02/08/2016
Resum: Aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. 05/2016.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 21/07/2016
Resum: Nomenament d’una funcionària interina.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 08/07/2016
Resum: Exposició pública d’una sol·licitud de llicència ambiental d’activitat de benzinera.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 08/06/2016
Resum:
Exposició pública d’una llicència ambiental d’activitat de taller de reparació de cotxes.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 28/06/2016
Resum: Aprovació de convocatòria per a la concessió d’ajuts per arranjaments a les llars i ajudes tècniques destinats a gent gran i persones discapacitades per a l’any 2016.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 09/06/2016
Resum: Aprovació inicial del Projecte d’urbanització de la placeta adjacent a les escoles de Lavern.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 09/06/2016
Resum: Exposició al públic de la proposta de segregació del terreny on s’emplaça la Torre del Telègraf d’Ordal.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 08/06/2016
Resum: Aprovació de l’expedient de contractació i plec de clàusules per a l’adquisició d’un tractor agrícola de segona mà equipat amb pala carregadora frontal
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 06/06/2016
Resum:  Notificació de la retirada de la via pública d’un vehicle abandonat.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 01/06/2016
Resum: Exposició del compte general per al 2015
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 27/05/2016
Resum: Aprovació inicial d’un projecte d’urbanització.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 20/05/2016
Resum:  Aprovació de les bases específiques reguladores i la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de material escolar, llibres i sortides per al curs 2016/2017.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 18/05/2016
Resum: Aprovació de la convocatòria i les bases del procés de selecció per a la contractació de persones aturades, dins el Pla d’ocupació de l’Ajuntament, per a l’any 2016.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 13/05/2016
Resum: Aprovació inicial de les bases per a la convocatòria d’ajuts per arranjaments a les llars i ajudes tècniques, destinats a gent gran i persones discapacitades any 2016.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 12/05/2016
Resum: Aprovació definitiva del Projecte d’adequació d’un mirador Miravinya a La Bardera.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 12/05/2016
Resum: Exposició al públic del projecte de sol·licitud d’ús provisional d’aparcament en un terreny ubicat al polígon 58 parcel·la 2.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 09/05/2016
Resum: Aprovació definitiva de l’expedient de la modificació pressupostària núm. 2 del pressupost general per a l’exercici 2016.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 22/04/2016
Resum: Aprovació inicial del PE-SNU-1 Cal Sallent.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 22/04/2016
Resum: Exposició al públic d’un projecte d’obres.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 13/04/2016
Resum: Nomenament de funcionària interina.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 06/04/2016
Resum: Aprovació inicial de la modificació de crèdit 2/2016.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 04/04/2016
Resum: Renovació de les bases per a la convocatòria d’ajuts per a transport a centre de dia (i hospital de dia) per a gent gran, per a l’exercici 2016.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 24/03/2016
Resum: Aprovació inicial de modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 18/03/2016
Resum: Aprovació inicial del projecte d’adequació d’habitatge dotacional a la primera planta de l’edifici del carrer Mossèn Isidre Solsona, 20
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 16/03/2016
Resum: Bases que han de regir el procés de selecció de socorristes aquàtics i la constitució d’una borsa de treball.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 16/03/2016
Resum: Licitació per a l’adjudicació de l’ús privatiu del domini públic, mitjançant concessió administrativa, per a l’explotació del servei de la piscina municipal de Sant Pau de l’Ordal.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 10/03/2016
Resum: Aprovació de bases per a l’adjudicació i utilització de les places de transport escolar no obligatori
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 04/03/2016
Resum: Nomenament d’una funcionària interina per substitució de maternitat.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 03/03/2016
Resum: Obertura de convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de desplaçament
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 08/02/2016
Resum: Aprovació inicial del projecte d’adequació d’un mirador Miravinya a La Bardera.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 05/02/2016
Resum:Aprovació inicial de la mutació demanial de tres edificis municipals.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 28/01/2016
Resum:Aprovació definitiva de la modificació pressupostària núm. 9/2015.
Consulta l’anunci aquí

Data aprovació: 25/01/2016
Resum: Acord per canviar la numeració al carrer Forn del Vidre d’Ordal
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 25/01/2016
Resum: Aprovació de la relació de béns i drets afectats per l’execució de les obres de la depuradora de la Urbanització Muntanya Rodona.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 15/01/2016
Resum: 
Aprovació definitiva del pressupost de l’Ajuntament i del Patronat de Turisme per al 2016
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 07/01/2106
Resum: Bases i convocatòria per a la selecció d’un/a arquitecte/a tècnic/a aparellador/a.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 30/12/2015
Resum: Aprovació inicial de la modificació de crèdit 9/2015 del pressupost general per a l’exercici 2015.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 24/12/2015
Resum:
Aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2016
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 23/12/2015
Resum: Aprovació inicial del pressupost general per a l’any 2016
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 21/12/2015
Resum: Bases del concurs per a la constitució d’una borsa d’educador/a de les llars d’infants municipals
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 21/12/2015
Resum:Regularització cadastral dels terrenys de l’ampliació de les Escoles de Sant Pau d’Ordal
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 16/12/2015
Resum: Convocatòria del procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball d’educador/a de les llars d’infants.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 10/12/2015
Resum: Notificació d’incoació d’expedient de baixa d’ofici.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 03/12/2015
Resum: Rectificació de l’error material detectat en les bases que han de regir el procés de creació d’una borsa de treball d’auxiliars administratius/ives.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 01/12/2015
Resum: Aprovació definitiva de l’expedient de modificació pressupostaria núm. 8.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 23/11/2015
Resum: Aprovació definitiva de modificació del Reglament regulador de les condicions d’accés i ús dels mitjans d’informació i difusió municipal per als regidors i grups municipals.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 23/11/2015
Resum:Aprovació de la relació detallada de béns i drets afectats per l’execució de les obres de la nova depuradora d’aigües residuals de Cantallops.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 23/11/2015
Resum: Aprovació de la relació detallada de béns i drets afectats per l’execució de les obres de la depuradora de la Muntanya Rodona.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 23/11/2015
Resum: Aprovació inicial de la separata del projecte d’urbanització de la Muntanya Rodona.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 23/11/2015
Resum: Aprovació de l’annex a les bases per a l’any 2016 al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Subirats i les entitats esportives municipals.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 16/11/2015
Resum: Convocatòria del procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball d’auxiliars administratius/ves.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 12/11/2015
Resum:
Bases del procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball d’auxiliars administratius/ves.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 06/11/2015
Resum:
Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 8/2015.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 06/11/2015
Resum:
Aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Subirats per a l’any 2016.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 30/10/2015
Resum:
Aprovació definitiva d’un projecte d’obres.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 27/10/2015
Resum:
Aprovació definitiva d’un projecte d’obres.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 26/10/2015
Resum:
Informació pública sobre l’ampliació d’una llicència d’activitats.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 09/10/2015
Resum:
Delegació per a la celebració d’un matrimoni civil.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 05/10/2015
Resum:
Aprovació inicial de modificació del Reglament regulador de les condicions d’accés i d’ús dels mitjans de comunicació i difusió municipal per als regidors i grups municipals.
Consulta l’anunci aquí
Consulta el reglament aquí

Data publicació: 02/10/2015
Resum:
Anuncio de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria por el que se somete a información pública el “Estudio Informativo del Proyecto de conexión de la red convencional con la LAV Madrid-Barcelona en el entorno de L’Arboç del Penedès”
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 28/09/2015
Resum:
Aprovació definitiva de la modificació del projecte d’instal·lació del servei de lloguer de bicicletes dins el programa Tren del Xarel·lo.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 25/09/2015
Resum:
Aprovació inicial de la modificació pressupostària 07/2015.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 23/09/2015
Resum:
Modificació dels membres del Consell del butlletí Tot Subirats
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 23/09/2015
Resum:
Aprovació de la xifra del padró municipal de l’exercici 2015
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 22/09/2015
Resum:
Aprovació definitiva de la modificació del Projecte d’instal·lació del servei de lloguer de bicicletes dins el programa “Tren del Xarel·lo. Senyalització. Renfe Subirats. Torrelavit”.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 02/09/2015
Resum:
Objectes perduts.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 02/09/2015
Resum:
Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 06/2015 del pressupost de l’exercici 2015.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 21/08/2015
Resum:
Règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 14/08/2015
Resum:
Aprovació inicial de l’execució parcial del projecte de consolidació estructural de la Torre del Telègraf.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 10/08/2015
Resum:
Notificació relativa a l’impagament de dues mensualitats i del casal d’estiu de la llar d’infants Els Pardals d’Ordal.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 07/08/2015
Resum:
Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 07/08/2015
Resum:
Aprovació definitiva de la modificació pressupostària núm. 5/2015 per a l’exercici 2015.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 07/08/2015
Resum:
Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 6/2015 per al pressupost de l’exercici 2015.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 07/08/2015
Resum:
Aprovació definitiva de la modificació pressupostària núm. 4/2015 per a l’exercici 2015.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 07/08/2015
Resum:
Informació pública de la sol·licitud d’una llicència municipal per a la modificació d’una activitat de bar incloent la creació d’una terrassa.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 06/08/2015
Resum:
Aprovació inicial de la modificació del projecte d’instal·lació del servei de bicicletes dins el programa Tren del Xarel·lo. Senyalització. Renfe Subirats. Torrelavit.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 30/07/2015
Resum:
Delegació de les funcions pròpies de l’Alcaldia al 1r i 2n tinent d’alcalde.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 30/07/2015
Resum:
Aprovació inicial de la relació de béns i drets objecte de l’expedient d’ocupació prèvia dels terrenys destinats a sistemes públics de parcs, jardins urbans i places del PAU-11.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 29/06/2015
Resum:
Nomenament i designació dels membres de la Junta de Govern.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 29/06/2015
Resum:
Designació dels tinents d’alcalde.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 22/06/2015
Resum:
Aprovació definitiva de la modificació pressupostària núm. 3/2015 per a l’exercici 2015.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 22/06/2015
Resum:
Aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. 05/2015.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 10/06/2015
Resum:
Aprovació del procediment per a l’autorització d’usos provisionals del sòl i d’obres de caràcter provisional.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 09/06/2015
Resum: Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora dels mercats de venda no sedentària.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 02/06/2015
Resum: Aprovació inicial de la modificació de crèdit 04/2015 del pressupost general, per a l’exercici 2015.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 02/06/2015
Resum: Aprovació inicial de l’inventari/catàleg de camins municipals.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 02/06/2015
Resum: Aprovació inicial de la regularització cadastral dels terrenys del camp de futbol de Sant Pau d’Ordal.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 02/06/2015
Resum: Notificació relativa a una quota pendent de pagament del mes de juny de 2014 de la llar d’infants l’Esquirola.
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 29/05/2015
Resum: Notificació de la desestimació d’altes en el Padró Municipal d’Habitants
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 26/05/2015
Resum: Aprovació de les bases per a la convocatoria d’ajuts per arranjaments a les llars i ajudes tècniques, destinats a gent gran i persones discapacitades
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 21/05/2015
Resum:  Aprovació definitiva de la modificació pressupostària núm. 2/2015
Consulta l’anunci aquí:

Data publicació: 21/05/2015
Resum: Convocatòria d’ajuts per a transport a centre de dia (i hospital de dia) per a gent gran corresponent a l’any 2015
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 14/05/2015
Resum: Aprovació inicial de la modificació de crèdit 3/2015 del pressupost general per a l’exercici 2015
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 14/05/2015
Resum: Aprovació inicial de la sol·licitud de regularització cadastral dels terrenys i la construcció del dipòsit general de la xarxa d’aigua, dipòsit de Can Rossell
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 14/05/2015
Resum: Aprovació inicial de la modificació del projecte de la nova depuradora d’aigües residuals a Cantallops
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 23/04/2015
Resum: Baixes del Padró Municipal d’Habitants
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 20/04/2015
Resum: Aprovació inicial del Reglament del Registre municipal d’associacions i entitats ciutadanes
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 20/04/2015
Resum: Aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. 2/2015
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 20/04/2015
Resum: Aprovació del nou conveni per a l’adquisició d’uns terrenys a Els Casots
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 20/04/2015
Resum: Aprovació inicial de la denominació d’un carrer a Lavern
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 20/04/2015
Resum: Aprovació del conveni de cessió de zones verdes a El Rebato
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 20/04/2015
Resum: Aprovació inicial del conveni d’adquisició de terrenys al carrer El Rebato
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 20/04/2015
Resum: Aprovació inicial de la denominació d’una plaça a Lavern
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 14/04/2015
Resum: Notificació per regularització d’inscripcions registrals al carrer Glorieta, núm. 4 de la urbanització Casablanca
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 10/04/2015
Resum: Exposició pública del compte general de l’exercici 2014
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 07/04/2015
Resum: Correcció d’error de l’anunci publicat en el BOPB de data 18.3.15 relatiu a l’aprovació del Plec de condicions per a les obres de modificació d’un projecte d’urbanització
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 01/04/2015
Resum: Licitació del contracte d’obres corresponent a la modificació del projecte d’urbanització del barri de La Guàrdia a Sant Pau d’Ordal
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 30/03/2015
Resum: Aprovació del conveni de cessió i adquisició de terrenys de la depuradora i la rotonda de Can Rossell
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 30/03/2015
Resum: Aprovació de l’expedient d’ordenació i imposició de les contribucions especials al barri de La Guàrdia de Sant Pau d’Ordal
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 30/03/2015
Resum: Aprovació inicial del projecte bàsic d’urbanització de la plaça del Centre de Lavern
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 30/03/2015
Resum: Aprovació inicial de l’estudi de rasants del PAU-12 sud-est de Lavern
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 24/03/2015
Resum: Notificació de l’acord relatiu a l’expedient de regularització d’inscripcions registrals al carrer Forn, 25 de la urbanització Casablanca
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 24/03/2015
Resum: Notificació de l’acord relatiu a l’expedient de regularització d’inscripcions registrals al carrer Forn, 25 de la urbanització Casablanca
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 18/03/2015
Resum: Aprovació de les bases de selecció d’un coordinador i tres socorristes per a les piscines municipals, estiu del 2015
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 18/03/2015
Resum: Aprovació inicial del plec de condicions administratives particulars per a les obres de Modificació del projecte d’urbanització del barri de La Guàrdia a Sant Pau d’Ordal
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 12/03/2015
Resum: Concurs de mèrits per a la selecció i provisió d’una plaça temporal d’oficial 1a de paleta
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 06/03/2015
Resum: Bases que han de regir la concessió d’ajuts econòmics escolars per al 2015
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 06/03/2015
Resum: Beques municipals destinades a la bonificació del menjador de les llars d’infants per al 2015
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 06/03/2015
Resum: Bases per a la convocatòria per a la concessió de les beques municipals destinades a la bonificació de pràctiques esportives per al 2015
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 04/03/2015
Resum: Exposició pública de la sol·licitud de llicència d’obres en sòl no urbanitzable
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 02/03/2015
Resum: Aprovació del plec de clàusules del concurs per a l’explotació de la Piscina Municipal d’Ordal per a l’estiu 2015
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 23/02/2015
Resum: Notificació del deute corresponent a la devolució d’una part de l’import pagat per la compra efectuada a Promocions Culturals d’en Xic Marxant
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 13/02/2015
Resum: Aprovació inicial del projecte de tancaments, acabats i instal·lacions corresponent al Centre Agrícola de Sant Pau d’Ordal i aprovació del plec de clàusules de contractació
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 10/02/2015
Resum: Aprovació inicial de la regularització del traçat d’un tram del camí de Savall a Sant Pau d’Ordal
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 09/02/2015
Resum: Aprovació inicial de modificació dels Estatuts del Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 06/02/2015
Resum: Aprovació definitiva del pressupost per al 2015
Consulta l’anunci aquí

Data publicació: 02/02/2015
Resum: Bases del procediment de concessió de subvencions a entitats esportives per al 2015
Consulta l’anunci aquí

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies Més informació ACEPTAR
Aviso de cookies
X