BUSCADOR

Subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans

Subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució TES/662/2020, de 9 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans (DOGC núm. 8083 de 12 de març de 2020).

L’import màxim inicial de la dotació pressupostària d’aquesta convocatòria és de 15.000.000 d’euros.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al DOGC i finalitza el 30 d’abril de 2021.

 

 

 

 

 X