BUSCADOR

Subvencions per a la millora de la competitivitat

Subvencions per a la millora de la competitivitat

Convocatòria de subvencions per a la millora de la competitivitat de micro, petites i mitjanes empreses del sector industrial i de serveis a la producció en un entorn afectat per la COVID-19 amb impacte en el seu grau de sostenibilitat

S’ha publicat al DOGC, el dia 27 de juny de 2022 la Resolució EMT/1988/2022, de 22 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a la millora de la competitivitat de micro, petites i mitjanes empreses del sector industrial i de serveis a la producció en un entorn afectat per la COVID-19 amb impacte en el seu grau de sostenibilitat ambiental i de digitalització (ref. BDNS 634516).

OBJECTE I FINALITAT

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la millora de la competitivitat de micro, petites i mitjanes empreses del sector industrial i de serveis a la producció en un entorn afectat per la COVID-19 amb impacte en el seu grau de sostenibilitat ambiental i de digitalització.

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Podran accedir a aquests ajuts les micro, les petites i les mitjanes empreses industrials i de serveis connexos amb la producció sempre que l’activitat principal de l’entitat que sol·licita l’ajut estigui inclosa en algun dels codis de la CCAE (Classificació catalana d’activitats econòmiques) que es detalla a l’annex 2 d’aquesta Ordre i que presentin projectes de transformació digital amb la incorporació de les tecnologies de la indústria 4.0 o l’adquisició de maquinària i equipament avançat (maquinari i programari) necessari per a la transformació digital en una planta productiva ubicada a Catalunya.

Les empreses de serveis connexos amb la producció també han d’acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci.

A l’efecte d’aquesta resolució s’entén com a empresa tota entitat, sigui quina sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de la presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica. S’exclouen d’aquesta línia d’ajuts les associacions, les fundacions i les entitats sense ànim de lucre.

QUANTIA

L’import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 900.000,00 euros. La subvenció per a les persones beneficiàries serà de fins a un 20% de la inversió elegible amb un màxim de 50.000,00 euros d’ajut per projecte.

SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9.00 hores del primer dia hàbil següent al de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza a les 15.00 hores del 15 de setembre de 2022.

ENLLAÇOS

 

 

 

 

 X