BUSCADOR

Pròrroga del termini de pagament de l’Impost de vehicles de tracció mecànica fins el dia 17 de maig

Pròrroga del termini de pagament de l’Impost de vehicles de tracció mecànica fins el dia 17 de maig

Us informem que l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) ha dictat un Decret aprovant la pròrroga del termini de pagament voluntari de l’Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) fins el dia 17 de maig degut a que enguany han detectat dificultats en la notificació dels tríptics als contribuents que no tenen domiciliat el rebut.X