BUSCADOR

Nota informativa sobre l’Ordre SND/427/2020, de 21 de maig

Nota informativa sobre l’Ordre SND/427/2020, de 21 de maig

S’HA PUBLICAT AL BOE EL DIVENDRES 22 DE MAIG DE 2020 L’ORDRE SND/427/2020, DE 21 DE MAIG, PER LA QUAL ES FLEXIBILITZEN CERTES RESTRICCIONS DERIVADES DE L’EMERGÈNCIA SANITÀRIA PROVOCADA PER LA COVID-19 A PETITS MUNICIPIS I A ENS LOCALS D’ÀMBIT TERRITORIAL INFERIOR. 

La present Ordre s’estructura en deu articles, una disposició addicional i dues de finals i  flexibilitza certes restriccions establertes per als municipis de menor dimensió que encara es troben en la Fase O i Fase 1 del Pla de transició a la nova normalitat.

Aquesta Ordre resulta d’aplicació als municipis i als ens d’àmbit inferior al municipi, de menys de 10.001 habitants i densitat de població inferior a 100 habitants per Km2.

DESPLAÇAMENTS DE LA POBLACIÓ INFANTIL I PRÀCTICA D’ACTIVITAT FÍSICA NO PROFESSIONAL

De conformitat amb l’Ordre, les franges horàries de l’Ordre SND/370/2020, de 25 d’abril, sobre les condicions en què han de desenvolupar-se els desplaçaments per part de la població infantil, així com de l’Ordre SND/380/2020, de 30 d’abril, sobre les condicions en què es pot realitzar activitat física no professional a l’aire lliure durant la situació de crisis de la COVID-19, no seran d’aplicació. En concret:

  • En el cas dels desplaçaments dels menors de 14 anys, s’habilita que puguin realitzar els desplaçaments tots els convivents del mateix domicili, dins el límit del terme municipal o a una distància màxima de cinc quilòmetres -incloent municipis adjacents- sempre que siguin municipis de menys de 10.0001 habitants i densitat de població inferior a 100 habitants per Km2 i pertanyin a la mateixa unitat territorial de referència.

MESURES EN MATÈRIA D’HIGIENE I PREVENCIÓ

Es condiciona l’obertura de qualsevol dels establiments  exposats a l’ordre al compliment de les mesures generals i específiques en matèria d’higiene i prevenció de l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig.

Enllaç: https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf

MESURES PER A MERCATS A L’AIRE LLIURE O DE VENDA NO SEDENTÀRIA I ESTABLIMENTS D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

Els ajuntaments o òrgans de govern dels ens locals d’àmbit territorial inferior al municipi, decidiran respecte de la reobertura dels mercats que desenvolupen la seva activitat a l’aire lliure o de venda no sedentària, donant preferència als productes alimentaris i de primera necessitat  i procurant que sobre aquests productes es garanteixi que no es manipulin aquests per part dels consumidors. Així mateix, aquests establiran els requisits de distància entre els llocs i les condicions de delimitació d’aquest, garantint, en tot cas, l’aplicació de les limitacions establertes en l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig.

Enllaç: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5088

S’habilita la reobertura d’establiments d’hostaleria  i restauració per al consum local, d’acord amb allò establert al capítol IV de l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig. S’exclou d’aquesta habilitació les discoteques i els bars d’oci nocturn. La prestació del servei en les terrasses a l’aire lliure d’aquests establiments es realitzarà d’acord amb les previsions de l’Ordre SND/399/2020.

Enllaç: https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf

MESURES EN SERVEIS I PRESTACIONS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS

Els municipis i els ens d’àmbit territorial inferior al municipi han de vetllar perquè es garanteixin, dintre de les seves competències, la prestació efectiva de tots els serveis i prestacions establertes en el Catàleg de Referència de Serveis Socials, així com facilitaran, en la mesura del possible i dins les seves competències, el transport als usuaris d’aquest.

En el cas dels desplaçaments col·lectius, s’han de guardar distàncies  interpersonals, portar mascareta i complir les condicions establertes a l’article 2 de l’Ordre TMA/384/2020.

Enllaç: https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/09/snd399/con

FLEXIBILITZACIÓ D’ALTRES RESTRICCIONS

L’Ordre habilita l’aplicació de l’article 7 –llibertat de circulació-  de l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, als municipis i als ens locals d’àmbit territorial inferior al municipi que es trobin en fase 1, excepte les franges horàries previstes a l’apartat 1 paràgraf segon d’aquest.

També resulten d’aplicació les mesures dels articles 8, 9 i 24 i el capítol IX de l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, en les matèries següents:

  • Vetlla i enterraments
  • Llocs de culte
  • Biblioteques
  • Activitat esportiva.

En matèria d’obertura d’instal·lacions esportives a l’aire lliure resulta d’aplicació l’article 41 de l’Ordre SND/399/2020.

Enllaç: https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/09/snd399/con

COGOVERNANÇA AMB LES COMUNITATS AUTÒNOMES

Quan es consideri que existeix una situació de risc per a la població o quan els números de casos de la COVID-19 hagués crescut de forma sostinguda durant les dues setmanes anteriors a la sol·licitud, les comunitats autònomes, els municipis i els ens locals d’àmbit territorial inferior al municipi podran sol·licitar al Ministeri de Sanitat la suspensió de l’aplicació d’aquesta ordre.  Així mateix, la comunitat autònoma podrà sol·licitar la flexibilització d’altres mesures quan, de manera excepcional, les particularitats del municipi o ens local d’àmbit territorial inferior al municipi així ho aconsellin.

L’ordre disposa que, per garantir-ne el compliment, els ajuntaments i els òrgans de govern dels ens locals d’àmbit territorial inferior al municipi, en col·laboració, entre altres, de les diputacions i autoritats comarcals, i sota la direcció de les comunitats autònomes, elaboraran i aprovaran plans d’adequació dels espais públics.

La disposició addicional única exclou de l’aplicació d’aquestes mesures a:

  • Els municipis o ens locals d’àmbit territorial inferior al municipi que tinguin un nucli urbà consolidat que confini amb un altre casc urbà d’un altre municipi o ens local d’àmbit territorial inferior al municipi que tingui un nombre d’habitants o densitat de població que superi els 100 habitants per Km2 o;
  • Quan la suma dels habitants dels respectius nuclis urbans consolidats excedeixi del nombre d’habitants o densitat de població abans esmentada.

Aquesta ordre desplega efectes des del mateix dia de la seva publicació al BOE i mantindrà la vigència fins al moment en què les unitats territorials en què s’ubiquen els ens afectats puguin aplicar mesures de caràcter més flexible.

ENLLAÇOS:

 

Font: Associació Catalana de Municipis

 

 

 X