BUSCADOR

L’Ajuntament aprova una nova modificació del calendari fiscal

L’Ajuntament aprova una nova modificació del calendari fiscal

El 14 de març el Govern de l’Estat va decretar l’estat d’alarma davant la situació generada pel coronavirus COVID-19.

A partir d’aleshores, l’Ajuntament es va centrar, durant els primers dies, a adoptar i traslladar als veïns i veïnes les mesures preventives i sanitàries d’obligat compliment.

Un cop passats aquests primers dies i a la vista de les mesures de caràcter tributari contingudes al Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, l’Ajuntament de Subirats va aprovar un paquet de mesures econòmiques i fiscals per mitigar els efectes del Covid-19 en el teixit empresarial, en l’àmbit laboral i en el conjunt de la ciutadania.

L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona va adoptar inicialment una sèrie de mesures  respecte la recaptació de determinats tributs i altres ingressos de dret públic del municipi de Subirats i l’Ajuntament va voler modificar també altres dates del calendari fiscal aprovat per a l’exercici 2020, amb la finalitat de facilitar al màxim als contribuents el pagament dels tributs locals.

Aquesta setmana, i en vista que s’allarga la situació d’emergència, s’han realitzat noves modificacions al calendari fiscal que queda de la següent manera:

CONCEPTE PERÍODE
Impost de Circulació (ITVM) Del 02/03 al 02/06
Impost sobre béns immobles urbans (no domiciliats) Del 04/05 al 01/09
Impost sobre béns immobles urbans 1a fracció – Domiciliat El 01/09
Impost sobre béns immobles urbans  2a fracció – Domiciliat El 01/12
Impost béns immobles rústics Del 04/09 al 05/11
Impost béns rústics construïts Del 04/09 al 05/11
Taxa de gestió residus domèstics  (no domiciliats) Del 04/05 al 01/09
Taxa de gestió residus domèstics  1a fracció – Domiciliat El 01/09
Taxa de gestió residus domèstics  2a fracció – Domiciliat El 01/12
Taxa de gestió residus comercials (no domiciliats) Del 04/05 al 01/09
Taxa de gestió residus comercials 1a fracció – Domiciliat El 01/09
Taxa de gestió residus comercials 2a fracció – Domiciliat El 01/12
Taxa cementiri municipal Del 02/06 al 03/08
Impost béns immobles característiques especials Del 02/06 al 03/08
Impost sobre activitats econòmiques Del 18/09 al 18/11
Taxa Senyalització Establiments Comercials Del 02/06 al 03/08

Amb la modificació del calendari fiscal es vol alleugerir la càrrega econòmica a què han de fer front els comerços i famílies, a conseqüència d’una situació excepcional que genera incertesa i preocupació.

 

 X