BUSCADOR

L’Ajuntament reclama millores a la N-340

L’Ajuntament reclama millores a la N-340

MOCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS EN RELACIÓ A INSTAR AL MINISTERI DE FOMENT A PRENDRE MESURES PER A MILLORAR ELS ENCREUAMENTS DE LA N-340 AL SEU PAS PER SUBIRATS

 

El tram de carretera que enllaça la BV-2428 i BP-2427 i la N-340, és una cruïlla d’especial perillositat, aquest fet es veu agreujat a la velocitat a la qual circulen els vehicles. La velocitat del tram està limitada a 60 km/h. Malgrat la limitació de velocitat, i degut al traçat de la via, els accessos des de les carreteres secundàries tenen poca visibilitat i per tot això, aquest tram presenta un cert grau de sinistralitat.

L’Ajuntament de Subirats des de l’any 2006, i de manera reiterada, ha anat sol·licitant al Ministeri de Foment la construcció de dues rotondes per millorar la seguretat d’aquests punts i d’altres del municipi, tal i com es reflecteix en els següents antecedents:

  • 03-2006. Petició al Ministeri de Foment de l’arranjament d’aquesta cruïlla, entre moltes altres millores en punts conflictius
  • 12.2007. Acord de Junta de Govern de data 10.10.07, requerint la construcció de rotondes atès la perillositat de les interseccions.
  • 06.2010. Petició als Serveis Centrals de la Direcció General de Carreteres sobre la preocupació de la intersecció de la N-340 i necessitat d’executar un projecte de rotonda.
  • 02.2014. El Ple de la Corporació va aprovar una moció per demanar mesures i millorar la seguretat a la N-340 a Subirats.
  • 09.2014. Reunió a Madrid a la Secretaria General d’Infraestructures, per tractar, entre d’altres, de la problemàtica a la N-340, amb l’assistència del Secretari General d’Infraestructures Sr. Manuel Miño, el diputat Sr. Pere Macias (CiU), la diputada Sra. Dolors Montserrat (PP), el Secretari d‘Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya Sr. Ricard Font, el Director General d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya Sr. Xavier Flores, l’Alcalde de l’Ajuntament de Subirats Sr. Pere Pons, el regidor municipal d’urbanisme Sr. Lluís Ràfols i la regidora municipal Sra. Dolors Morera.
  • 06.2015. Sol·licitud als Mossos d’Esquadra de la sinistralitat de diversos punts quilomètrics de la N-340.
  • 02.2016. Acord de Junta de Govern Local referit a la petició dels veïns de construcció d’una rotonda a la N-340 en diversos punts. Es trasllada la petició al Ministeri de Foment.
  • 10.2016. Contesta al Síndic de Greuges sobre la perillositat a la N-340, als efectes d’aportar arguments al Ministeri de Foment sobre la problemàtica de la N-340.
  • 04.2017. Petició a la Subdelegació del Govern a Barcelona, de l’arranjament d’aquesta cruïlla, entre moltes altres millores en punts conflictius. S’adjunta proposta tècnica de rotonda elaborada pels Serveis Tècnics Municipals.

El passat 15 de juny de 2017, lamentàvem, en aquest tram, un accident mortal d’una veïna de Sant Pau d’Ordal.

Atès que d’aquest tram de carretera n’és titular el Ministeri de Foment.

Atès que, malgrat l’Ajuntament de Subirats no és responsable directe d’aquest vial, però indefugiblement és de la seva incumbència els seu estat i condicions.

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Expressar el més sentit condol a la família de la difunta, lamentant profundament aquest desenllaç.

Segon.- Sol·licitar, amb caràcter d’urgència, una reunió amb el Sr. Manuel Miño González, secretari general d’infraestructures del Ministeri de Foment, per fer-lo partícip de la gravetat d’aquesta situació.

Tercer.- Instar el Ministeri de Foment a realitzar l’estudi pertinent i les actuacions necessàries per la millora de la seguretat en el tram de carretera que enllaça la BV-2428 i BP-2427 a l’accés a la urbanització de la Muntanya Rodona amb la N-340, fent extensiu aquest estudi a la resta de punts conflictius existents al municipi, prèviament a l’entrada en funcionament de la variant de Vallirana.

Quart.- Sol·licitar la implicació i suport del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en les negociacions amb el Ministeri de Foment, com a agent aglutinador dels interessos de la comarca.

Cinquè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Ministeri de Foment, al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

 

 X