BUSCADOR

La Junta de Govern Local del passat 4 d’agost va aprovar inicialment del Projecte d’Ordenació de la zona esportiva d’Ordal

La Junta de Govern Local del passat 4 d’agost va aprovar inicialment del Projecte d’Ordenació de la zona esportiva d’Ordal

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada en data 4 d’agost de 2021, ha adoptat l’acord d’aprovació inicial del Projecte d’Ordenació de la zona esportiva d’Ordal redactat per Eduard Prats Nadal.

En aquest sentit, s’obre un període d’informació pública fins el 15 de setembre de 2021 inclòs, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i e-tauler municipal (www.subirats.cat) per tal que els interessats puguin examinar-lo i presentar al·legacions i/o reclamacions. El termini començarà a comptar des del dia següent a la data de publicació de l’anunci en el BOPB.

El projecte podrà ser consultat a l’Ajuntament de Subirats, Plaça 1 d’octubre, s/n, de Sant Pau d’Ordal en horari d’atenció al públic i a la pàgina web municipal https://subirats.cat/regidories/territori/.X