BUSCADOR

Incendis forestals – Informació en cas d’emergència

Incendis forestals – Informació en cas d’emergència

Subirats és considerat un municipi d’alt risc d’incendis. El ‘Pla d’actuació municipal’ en cas incendis forestals és un document homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya (Generalitat de Catalunya) que conté, de manera planificada, totes aquelles respostes a desplegar davant d’una situació de Risc per foc forestal.

L’objectiu és planificar les respostes davant d’un incendi tant pel que fa a l’organització de mitjans materials i humans per fer front a l’emergència, com pel que fa a la coordinació amb altres serveis, com Bombers, i també per assegurar la protecció de persones i béns. En aquest apartat, trobareu la informació sobre el ‘Pla d’evacuació de les urbanitzacions (PEU)’ en cas d’incendi. L’avís d’evacuació, en cas que fos necessari, es faria per megafonia. En aquest cas, caldrà que seguiu la ruta marcada al plànol lliurat al vostre domicili.

El DUPROCIM és el Document Únic de Protecció civil que engloba tots els plans d’actuació municipal per diferents tipus d’emergència, entre ells el corresponent a incendis forestals. Aquest pla d’actuació municipal s’anirà adaptant als canvis de circumstàncies que puguin produir-se durant els seus quatre anys de vigència, i passat aquest període serà objecte d’una revisió, que haurà de ser igualment homologada per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

  • Actuacions 2022

Creació pàgina web amb  consells preventius i actuacions en cas d’incendi forestal. Difusió i repartiment del full d’evacuacions especials per detectar noves necessitats. Revisió i actualització de les peticions rebudes en anys anteriors.

Implantació del DUPROCIM (formació operativa, simulacres,…)

  • Actuacions 2020-2021

El DUPROCIM de Subirats va ser redactat per una consultoria especialitzada, amb el Suport tècnic del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Es va aprovar per ple municipal el 5 de maig de 2021 i va passar per un període d’exposició pública, se’n va fer l’aprovació definitiva (7 de juliol), i finalment es va transmetre a la Generalitat de Catalunya per a que procedís a la homologació i així finalitzar el procés.

Finalment, la Comissió de Protecció Civil de Catalunya va homologar el DUPROCIM de Subirats el 10 de desembre de 2021, i per tant ja està vigent durant 4 anys. Posteriorment caldrà fer-ne la revisió.

  • Anualment

Manteniment de franges contra incendis de les urbanitzacions (de forma rotativa, de forma que màxim cada 3 anys es faci el manteniment de cadascuna d’elles)

Confinament i evacuació en cas d’incendi forestal

Pots consultar informació relativa a  què cal fer en cas d’emergència per incendis forestals, i consells per a l’autoprotecció a la web del departament d’Interior: interior.gencat.cat/incendisforestals

Descarrega aquí el FULLETÓ DE L’INFOCAT – PLA EMERGENCIES PER INCENDIS FORESTALS

El pla INFOCAT preveu que la mesura de protecció per defecte és el confinament tret que alguna autoritat ordeni l’evacuació.

En cas de que la zona sigui propera a l’incendi forestal o s’impedeixi l’evacuació, s’optarà pel confinament com a mesura més segura. Només s’optarà per l’evacuació si aquesta es pot fer garantint la seguretat de la població afectada.

CONFINAMENT:

La idea del confinament és la de refugiar-se en un lloc tancat, que a efectes de la possible emergència es considera segur, a fi d’aïllar-se al màxim possible de la zona exterior a aquest lloc tancat, per evitar els efectes perjudicials de la situació d’emergència. Aquesta acció, quan es dóna l’ordre, l’han de portar a terme tots els ocupants de la zona afectada.

Els aspectes a tenir en compte per un lloc de confinament són els següents:

  • Que sigui un lloc tancat. Cal minimitzar el bescanvi d’aire amb l’aire exterior. Per exemple, un pati obert o un vehicle no són llocs adients per un confinament.
  • En aquest lloc cal que les finestres estiguin tancades i millor tancar portes i refugiar-se en els locals més interiors. Si els finestres tenen persianes millor abaixar-les. Per millorar l’ajust de finestres i portes es pot posar cinta adhesiva al llarg de totes les juntes.
  • Si el lloc de confinament disposa de ventilació, aire condicionat o sistemes que intercanviïn amb l’exterior cal aturar-los.

EVACUACIÓ:

En aquest apartat, trobareu la informació sobre el ‘Pla d’evacuació de les urbanitzacions (PEU)’ en cas d’incendi.

En cas d’incendi pròxim a les zones urbanes, en la majoria de casos se sol optar per confinar la població als seus domicilis com a mesura més segura. No obstant això, pot ser que en ocasions es decideixi evacuar un nucli, barri o part del mateix. En aquests casos, l’ordre d’evacuació només pot venir dels cossos d’emergències  i convé no prendre aquest tipus de decisions de forma unilateral per evitar riscos.

L’avís d’evacuació, en cas que fos necessari, es faria per megafonia. En aquest cas, caldrà que seguiu la ruta marcada al plànol lliurat al vostre domicili, i es demana que preferentment només s’utilitzi 1 vehicle per habitatge. Si no teniu el plànol en paper, el podeu descarregar en aquesta pàgina en format pdf.

SI LES AUTORITATS US ORDENEN EVACUAR, ELS PUNTS DE REUNIÓ SÓN:

  • URBANITZACIO CAN ROSSELL I URBANITZACIÓ MUNTANYA RODONA: Can Rosell poble
  • URBANITZACIÓ CASABLANCA: polígon industrial Can Bosch (Parc Logístic)

En aquestes ubicacions, en cas de ser necessari, s’organitzarien punts d’assistència, habituallament i de gestió de l’acollida per a totes aquelles persones que ho requerissin.

 * Persones amb necessitats especials en cas d’una evacuació

L’Ajuntament de Subirats fa trameses periòdiques de formularis a les llars per saber quines persones poden tenir necessitats especials en cas d’evacuació, sigui per problemes de mobilitat o per causa d’alguna malaltia, per exemple. Si alguna persona es troba en una situació que l’impedís procedir a l’evacuació pels seus propis mitjans i no ha avisat l’Ajuntament, cal que ho faci tan aviat com li sigui possible.

Aquí podeu descarregar-vos la butlleta d’evacuació especial. Cal fer-la arribar a l’Ajuntament personalment en mà, o enviar-la per e-mail a mediambient@subirats.cat.

  • DOCUMENTS:

Consulteu els plànols i altres documents d’evacuació a continuació:

Quadern sobre prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions (dossier informatiu, amb consells de prevenció i com actuar en cas d’incendi forestal)

Tríptic Pla d’actuació municipal en emergències

Plànols d’evacuació de les urbanitzacions: (PLÀNOLS PROVISIONALS. NOVA VERSIÓ AMPLADA EN PROCÉS D’ELABORACIÓ)