BUSCADOR

CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS D’ADJUDICACIÓ DE L’HABITATGE DOTACIONAL SITUAT A CAN ROSSELL POBLE

CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS D’ADJUDICACIÓ DE L’HABITATGE DOTACIONAL SITUAT A CAN ROSSELL POBLE

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS D’ADJUDICACIÓ DE L’ÚS TEMPORAL I ONERÓS DE L’HABITATGE DOTACIONAL PÚBLIC DEL CARRER CAN ROSSELL, 16 DE SUBIRATS

Es fa públic, per a general coneixement, que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Subirats, en sessió ordinària de 4 d’agost de 2021, ha aprovat la convocatòria i les bases d’adjudicació del dret d’ús de l’habitatge dotacional públic ubicat al carrer Can Rossell, 16, del municipi de Subirats.

Per a la presentació de sol·licituds s’estableix un termini improrrogable fins el dia 30 de setembre de 2021 inclòs, a comptar des de la publicació de la convocatòria en el Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona, del dia 13 d’agost.

Les bases i la convocatòria es publiquen en el BOP i en l’e-tauler municipal. L’expedient es sotmet a informació pública per un termini de trenta dies a partir de la publicació de l’edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en l’e-tauler d’anuncis de l’Ajuntament. En cas de no presentar-se al·legacions en el període d’exposició pública, les bases i la convocatòria s’entendran definitivament aprovades. En cas contrari, el procediment de concessió es veurà interromput fins a la resolució de les al·legacions.

Per consultar les condicions i requisits que regularan el procés d’accés i adjudicació de l’ús temporal i onerós d’un habitatge dotacional públic ubicat al Carrer Can Rossell, 16 de Subirats podeu veure l’edicte prement aquí.

Model de sol·licitudX