BUSCADOR

Es prorroguen i modifiquen les mesures

Es prorroguen i modifiquen les mesures

Avui, dilluns 23 de novembre de 2020, entra en vigor la RESOLUCIÓ SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori  de Catalunya.

Durant el període de vigència d’aquesta Resolució, es mantenen les mesures de limitació de l’entrada i sortida de persones en el territori de Catalunya i, addicionalment, des de les 06.00 hores de divendres fins a les 06.00hores de dilluns, de la limitació de l’entrada i la sortida de cada municipi, amb les mateixes excepcions, si bé es relaxen les condicions de l’exercici, en aquest període de cap de setmana, d’activitats físiques i esportives, que es podran fer en grup de fins a sis persones; també es manté la restricció de la mobilitat nocturna entre les 22.00 hores i les 06.00 hores, llevat d’aquells desplaçaments o activitats considerats de caràcter essencial.

Així mateix, es manté la limitació de les reunions i trobades familiars i socials, tant en l’àmbit públic com privat, en el nombre màxim de sis persones, llevat que es tracti de convivents, i l’obligació als titulars dels centres de treball, públics i privats, de limitar al màxim la mobilitat laboral de persones treballadores, adoptant les mesures organitzatives i tècniques necessàries per fer-ho possible.

Seguidament assenyalem les principals modificacions de les mesures en matèria de salut pública introduïdes per l’esmentada resolució, que entrarà en vigor el proper dilluns dia 23 de novembre:

EMPRESES DE SERVEIS I COMERÇ MINORISTA (APARTAT 8)

 • Els establiments comercials minoristes podran obrir amb independència de la seva superfície de venda, amb subjecció a un aforament del 30%.
 • Es manté la suspensió per als centres i recintes comercials, a excepció dels establiments que en formen part i que estan dedicats a serveis essencials i d’aquells que tenen accés directe i independent des de la via pública, amb un 30% de l’aforament

ACTES RELIGIOSOS I CERIMÒNIES CIVILS(APARTAT 9)

 • Es manté l’aforament permès en el 30%, però s’aixeca la restricció de 100 assistents com a màxim.

ACTIVITATS CULTURALS, D’ESPECTACLES PÚBLICS, RECREATIVES I ESPORTIVES ( APARTAT 11)

 • Els locals i els espais en què es desenvolupen activitats culturals d’arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes i auditoris, amb programació artística estable, tant en recintes tancats com a l’aire lliure, i els espais especialment habilitats per a la realització d’espectacles públics, poden obrir limitant l’aforament al 50% de l’autoritzat i amb un nombre màxim de 500 persones per sessió o actuació, totes assegudes i sempre que es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • En el cas dels locals o establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a sales de concert, els són aplicables les limitacions assenyalades al paràgraf anterior, i no es permet que s’hi dugui a terme el servei de bar.
 • Pel que fa als establiments o locals amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a restaurants musicals o com a cafès teatre i cafès concert, els és d’aplicació el que s’estableix en relació amb les activitats d’hostaleria i restauració.
 • Arxius, biblioteques, museus, sales d’exposicions, galeries d’art i  centres de creació i arts visuals: romanen oberts i limiten l’aforament al 50% de l’autoritzat. En cap cas, en aquests espais es poden organitzar altres activitats culturals amb assistència de públic.

INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS

Poden obrir i utilitzar-se sempre que es compleixin les condicions següents:

 • Es garanteixi que no se supera el percentatge següent de l’aforament autoritzat:
  • 50% en les instal·lacions i els equipaments a l’aire lliure.
  • 30% en les instal·lacions i equipament en espais tancats, incloent-hi tant els usuaris de les instal·lacions esportives com el públic assistent.
 • S’estableixi un control d’accés.
 • Es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • Romanguin tancats els vestidors, excepte per a les persones usuàries del servei de piscina, si n’hi ha.
 • En els establiments i equipaments en espais tancats s’ha de concertar cita prèvia.
 • Es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.
 • Queda prohibida la utilització d’equipaments esportius que no estiguin supervisats.

No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d’acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

ACTIVITATS D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ (APARTAT 13)

Els establiments d’hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions següents:

 • El consum s’ha de realitzar sempre a la taula.
 • En l’interior, l’aforament es limita al 30% de l’autoritzat i s’ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S’ha de garantir la ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 • A les terrasses s’ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.
 • Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència”.
 • S’ha de garantir la distància d’un metre entre persones d’una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la “bombolla de convivència”.
 • No es pot dur a terme servei en taula més enllà de les 21:30 hores. A partir d’aquesta hora l’establiment només pot dur a terme activitat de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l’establiment.
 • S’han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PRESENCIALS QUE ES REALITZEN FORA DE L’HORARI LECTIU HABITUAL, DINS O FORA DEL CENTRE EDUCATIU, AMB UN PROPÒSIT EDUCATIU O FORMATIU, AIXÍ COM ELS ENSENYAMENTS NO REGLATS QUE IMPARTEIXEN ELS CENTRES AUTORITZATS DE MÚSICA I DANSA (APARTAT 14)

 • Es poden realitzar fins a un màxim de sis alumnes per aula.
 • En el cas de les activitats esportives escolars no competitives organitzades pels centres educatius, les seves seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes, es poden realitzar adoptant les mesures sanitàries establertes per a aquestes activitats.
 • Les activitats de l’àmbit del lleure educatiu es podran fer a l’aire lliure segons el pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT, i en el cas de les activitats que es facin en espais interiors es realitzaran en grups de sis persones.

RESOLUCIÓ SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC núm. 8277, de 21.11.2020)X