BUSCADOR

Els principis de l’Administració electrònica

L’Administració electrònica s’inspira en els principis següents:

  • Multicanalitat: l’Administració pública ha de promoure la provisió dels serveis que s’ofereixen mitjançant tots els canals disponibles per a la ciutadania, quan sigui tècnicament possible i econòmicament viable.
  • Simplificació administrativa i documental prèvia: oferir un servei electrònic a la ciutadania ha d’anar sempre precedit per l’eliminació de requisits, documents, tràmits i actuacions no necessàries per a la finalitat pública perseguida, aprofitant les noves possibilitats que proporcionen les noves tecnologies, és a dir, l’Administració pública ha de simplificar el com es fan els tràmits i reduir el nombre de documents que es demanen als ciutadans.
  • Publicitat i transparència administrativa: l’ús de mitjans electrònics ha de facilitar la participació dels ciutadans, les empreses i les organitzacions en l’activitat administrativa, i fer possible que els ciutadans puguin consultar els seus tràmits.
  • Accessibilitat: l’Administració pública ha de garantir l’accés màxim per part dels ciutadans a les seves informacions i serveis, i s’ha de poder adaptar a les característiques dels usuaris potencials, siguin quines siguin les seves limitacions.
  • Cooperació entre administracions públiques: les administracions públiques han de cooperar per facilitar el procés d’implantació de l’Administració electrònica i garantir la interoperabilitat, és a dir, la possibilitat d’intercanviar informació entre administracions i institucions, amb l’objectiu d’evitar la presentació de documents per part dels ciutadans, empreses i organitzacions.
  • Economies d’escala: l’Administració ha d’estimular i establir sistemes tecnològics únics que permetin un ús comú per part dels diferents departaments i administracions públiques catalanes i, així, assolir un estalvi econòmic i de treball invertit.
  • Principi de proporcionalitat: l’Administració no ha de caure en un excés de rigor innecessari pel fet de relacionar-se en xarxa; a vegades les TIC poden donar desconfiança, pel fet de ser una nova eina de comunicació, cosa que se supleix amb més mesures de seguretat que dificulten el procediment i, per tant, la proximitat i interactuació entre Administració i ciutadania.
  • Seguretat jurídica del document públic: s’ha de garantir la veracitat del document públic.

TEMES

X