BUSCADOR

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A L’ELABORACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DEL FUNCIONAMENT DELS BUCS D’ASSAIG MUNICIPALS DEL NUCLI DE SANT PAU D’ORDAL

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A L’ELABORACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DEL FUNCIONAMENT DELS BUCS D’ASSAIG MUNICIPALS DEL NUCLI DE SANT PAU D’ORDAL

ANUNCI EN EL PORTAL WEB DE L’AJUNTAMET DE SUBIRATS DE LA CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A L’ELABORACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DEL FUNCIONAMENT DELS BUCS D’ASSAIG MUNICIPALS DEL NUCLI DE SANT PAU D’ORDAL

 De conformitat amb el previst en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procés d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de Reglament regulador del funcionament dels bucs d’assaig municipals ubicats al nucli de Sant Pau d’Ordal, a la segona planta de l’edifici municipal El Taller, del carrer Sant Pau, 5, s’obté l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre: a) Els problemes que es pretén solucionar amb la iniciativa. b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. c) Els objectius de la norma. d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Amb aquest Reglament es pretén regular l’ús interior i el funcionament dels dos bucs d’assaig musical per part dels grups musicals amb la finalitat de disposar d’un espai adequat per a assajar.

Està inicialment previst que l’horari de funcionament per a aquest equipament sigui el següent:

 • De dilluns a divendres de 15.00 a 22.00h
 • Dissabte, diumenge i festius de 10.00 a 21.00h

Es proposa també que el període temporal d’utilització al qual es poden inscriure com a màxim els grups musicals sigui d’un any, podent ésser renovat pel mateix o inferior període temporal, sempre que hi hagi un bon ús i aprofitament de l’equipament.

El temps mínim d’utilització de les sales d’assaig serà de dues hores. Els usuaris podran escollir, addicionalment, entre els horaris següents:

 • Lloguer esporàdic del buc
 • Paquet de 4 hores mensuals
 • Paquet de 8 hores mensuals
 • Paquet de 12 hores mensuals
 • Paquet de 16 hores mensuals
 • Paquet de 20 hores mensuals
 • Paquet de 24 hores mensuals

Els preus públics per la utilització dels bucs d’assaig les seves diverses modalitats d’ús seran els següents:

 • Paquet de 4 hores mensuals – 10€
 • Paquet de 8 hores mensuals – 20 €
 • Paquet de 12 hores mensuals – 30€
 • Paquet de 16 hores mensuals – 40 €
 • Paquet de 20 hores mensuals – 50€
 • Paquet de 24 hores mensuals – 60€

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats durant el termini de quinze dies a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci en el web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 



X