BUSCADOR

Animals de companyia: gossos i gats

Tenir un animal de companyia és una responsabilitat vers el propi animal. Per tant, abans d’adquirir un animal val la pena que pensem en el que podem oferir i si disposem de l’espai i el temps necessari.  Cal demostrar als nostres animals que som persones, així com mostrar-los el nostre afecte i mantenir un comportament cívic amb la resta de veïns.

La Llei de protecció dels Animals i l’Ordenança municipal determinen que els posseïdors d’animals domèstics de companyia han de complir un seguit d’obligacions (identificar-los i censar-los, vetllar per la seva bona cura dels animals, evitar el seu abandonament, recollir les defecacions al carrer…).

Cens Municipal d’animals domèstics de companyia:

– Tots els animals de companyia han d’estar identificats mitjançant un xip. Caldrà demostrar en tot moment un correcte control veterinari.

– Tots els propietaris de gossos i gats estan obligats a censar-los en un termini màxim de trenta dies des del naixement de l’animal o des de la seva adquisició.

– Per censar els animals caldrà fer-ho a les dependències de l’Ajuntament de Subirats, aportant la documentació següent:

 • Dades del propietari de l’animal: nom, cognoms, DNI, adreça i telèfon
 • Dades de l’animal: sistema d’identificació electrònica de microxip homologat, raça, sexe, data de naixement i domicili habitual.

En cas d’animals considerats perillosos (bàsicament gossos de races considerades així, o animals ensinistrats per l’atac o defensa), cal obtenir llicència municipal per la seva tinença, i acreditar una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers.

Sempre que es treguin a passejar s’han de dur sempre ben lligats i amb morrió.

Els animals a casa:

 • Cal tenir cura de l’animal, vetllant per la seva salut (atenció veterinària), sense maltractar-lo, no abandonar-lo i evitar que causi molèsties al veïnat.
 • L’animal ha de tenir el seu espai de xopluc que ha de reunir unes condicions optimes de llum, ventilació i netedat.
 • L’animal no pot estar tot el dia lligat, i quan, per causes justificades ho estigui de forma temporal, es pot fer amb cadenes escorredores de tal manera que aquest pugui arribar fins al xopluc. En cas de lligar-lo temporalment amb una cadena, aquesta ha de fer més de 3 metres i ha de ser proporcional al tamany del gos.
 • L’animal no pot estar sol pel carrer. En tots els casos, hem d’evitar la fugida de l’animal. Si l’animal està lliure pel carrer serà capturat i portat al Centre d’Acollida. En cas de reclamació, el propietari haurà de fer-se càrrec de les despeses ocasionades.
 • Hem de respectar la tranquil·litat i el descans dels veïns. Durant la nit no podem deixar l’animal en espais oberts com patis, terrasses, galeries o balcons. Els propietaris dels animals han de tenir cura en tot moment, que ni sols ni en la seva presència, els animals molestin el veïnat.

Els animals pel carrer:

 • Està prohibit alimentar qualsevol animal, gos o gat, al carrer. Amb l’excepció de les colònies controlades de gats establertes per l’Ajuntament, en les que s’alimenten de forma controlada per la persona designada a tal efecte (amb el permís previ de l’Ajuntament).
 • Quan traiem a passejar el nostre gos cal que el portem lligat, tan pel carrer com dins dels jardins públics. Els animals en cap cas poden anar lliures pel carrer. Han de dur collar i placa identificativa amb les dades de contacte del propietari.
 • No es poden deixar entrar els gossos ni els gats en les àrees de jocs infantils
 • Cal recollir els excrements dels animals (ja sigui a la via pública com en jardins o solars) i evitar que orinin en portals o mobiliari urbà.

Aquestes són normes bàsiques que es recullen en la Llei de protecció dels animals, així com en l’Ordenança sobre Tinença d’Animals Domèstics municipal (que es posa a disposició de la població per a la seva consulta a l’Ajuntament).

L’incompliment de la Llei o de l’Ordenança municipal, pot suposar sancions dels 60€ als 300€ (i fins a 30.000€ en les infraccions molt greus)

 

 

 

X