BUSCADOR

Agenda 21

Agenda 21

Què és l’Agenda 21?

· Agenda 21 Local de Subirats.

· Àmbits d’actuació de l’Agenda 21 de Subirats

· Memoria descriptiva

· Diagnosi ambiental

· Pla d’Acció Local i Pla de Seguiment

· Document de síntesi

· Annex Font Informació Integrat

· Annex Document Participació Integrat

Què és l’Agenda 21?

El concepte d’Agenda 21 té origen en la Cimera de la Terra, auspiciada per la ONU el 1992 a Rio de Janeiro, on tots els caps d’estat reunits van acordar que calia treballar activament per assolir un model de societat sostenible, és a dir, que asseguri que satisfem les nostres necessitats materials i humanes sense posar en risc la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves.

L’Agenda 21 Local, basant-se en un ampli procés de participació ciutadana, identifica les oportunitats i amenaces ambientals d’un municipi, i proposa mesures concretes per tal d’avançar vers el repte de la sostenibilitat.

amunt

Agenda 21 Local de Subirats

Subirats ha iniciat el procés de l’Agenda 21 Local. És el municipi amb més extensió de l’Alt Penedès (gairebé el 10% de la superfície de la comarca) i es troba en un emplaçament estratègic des de diversos punts de vista. D’una banda, allotja un bon nombre d’explotacions de vinya i presenta un paisatge vitivinícola molt característic. D’altra banda, es troba en una de les comarques en major expansió urbanística de Catalunya, i l’onada urbanitzadora provinent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona és cada vegada més patent al Penedès.

Subirats és un municipi complex, amb 15 nuclis de població que es distribueixen irregularment pel seu territori. Assolir un desenvolupament equilibrat a llarg termini dependrà en gran mesura de la capacitat d’aprofitar les oportunitats que presenta el municipi, però també s’hauran d’afrontar les amenaces que significa la urbanització sense criteri.

En aquest marc, gràcies a la Diputació de Barcelona es reprenen els treballs de l’Agenda 21 Local, iniciats l’any 2000. L’Agenda 21 Local té un valor estratègic incalculable a Subirats perquè aportarà un punt de vista integrat sobre la situació del municipi des del punt ambiental, i proposarà accions de futur per tal d’encarar el repte de la sostenibilitat.

amunt

Àmbits d’actuació de l’Agenda 21 de Subirats

Els àmbits que contempla l’Agenda 21 de Subirats es basen en la metodologia que proposa la Diputació de Barcelona.

Es farà un reconeixement exhaustiu de tot el municipi, especialment d’aquells aspectes que incideixen en l’ús dels recursos i en la qualitat de vida de la ciutadania de Subirats. Els àmbits de treball més rellevants són els següents:

1. Organització i gestió del municipi

2. Planejament urbanístic i usos del sòl

3. Sistemes naturals i de suport: agrícola, forestal i hidrològic

4. Mobilitat

5. Incidència ambiental de les activitats econòmiques

6. Models de comportament social i educació ambiental

7. Flux d’aigua

8. Fluxos de residus

9. Fluxos d’energia

10. Medi atmosfèric

11. Soroll

amunt

Memòria descriptiva

· 0. Crèdits Memòria

· 0. Índex Memòria

· 0. Tapa Memòria

· 1. Introducció

· 2. Presentació del Municipi

· 3.1.1. Organització municipal

· 3.1.2. Planejament urbanístic i usos del sòl

· 3.1.3. Sistemes naturals i de suport

· 3.1.4. Mobilitat

· 3.1.5. Incidència ambiental de les activitats econòmiques

· 3.1.6. Models de comportament social

· 3.2.1 Flux d’aigua

· 3.2.1.b. Cicle de l’aigua

· 3.2.2. Flux de residus

· 3.2.3 Fluxos d’energia

· 3.2.4 Medi atmosfèric

· 3.2.5 Soroll

· 4.0.0. Tapa annex buits d’informació

· 4.0.1 Annex Buits d’informació Subirats

· 5.0.0. Portada cartografia

Diagnosi ambiental

· 0. Crèdits diagnosi

· 0. Índex diagnosi

· 0. Tapa diagnosi

· D.1.1.0. Presentació del municipi

· D.2.1.1. Organització i gestió municipal

· D.2.1.2. Planejament urbanístic i usos del sòl

· D.2.1.3. Sistemes naturals i de suport

· D.2.1.4. Mobilitat

· D.2.1.5. Incidència ambiental de les activitats econòmiques

· D.2.1.6. Models de comportament social

· D.2.2.1 Flux d’aigua

· D.2.2.2. Flux de residus

· D.2.2.3 Fluxos d’energia

· D.2.2.4 Medi atmosfèric

·D.2.2.5 Soroll

· D.3.0.0. Sistema municipal d’indicadors de sostenibilitat

· D.4.0.0. Portada microfitxes

· D.4.0.1. Microfitxes Diagnosi Ambiental de Subirats

· Pla d’acció ambiental. Arbre d’accions

amunt