BUSCADOR

Agenda 21 Local

Què és l’Agenda 21?

El concepte d’Agenda 21 té origen en la Cimera de la Terra, auspiciada per la ONU el 1992 a Rio de Janeiro, on tots els caps d’estat reunits van acordar que calia treballar activament per assolir un model de societat sostenible, és a dir, que asseguri que satisfem les nostres necessitats materials i humanes sense posar en risc la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves.

L’Agenda 21 Local, basant-se en un ampli procés de participació ciutadana, identifica les oportunitats i amenaces ambientals d’un municipi, i proposa mesures concretes per tal d’avançar vers el repte de la sostenibilitat.

Agenda 21 Local de Subirats

Subirats ha iniciat el procés de l’Agenda 21 Local. És el municipi amb més extensió de l’Alt Penedès (gairebé el 10% de la superfície de la comarca) i es troba en un emplaçament estratègic des de diversos punts de vista. D’una banda, allotja un bon nombre d’explotacions de vinya i presenta un paisatge vitivinícola molt característic. D’altra banda, es troba en una de les comarques en major expansió urbanística de Catalunya, i l’onada urbanitzadora provinent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona és cada vegada més patent al Penedès.

Subirats és un municipi complex, amb 15 nuclis de població que es distribueixen irregularment pel seu territori. Assolir un desenvolupament equilibrat a llarg termini dependrà en gran mesura de la capacitat d’aprofitar les oportunitats que presenta el municipi, però també s’hauran d’afrontar les amenaces que significa la urbanització sense criteri.

En aquest marc, gràcies a la Diputació de Barcelona es reprenen els treballs de l’Agenda 21 Local, iniciats l’any 2000. L’Agenda 21 Local té un valor estratègic incalculable a Subirats perquè aportarà un punt de vista integrat sobre la situació del municipi des del punt ambiental, i proposarà accions de futur per tal d’encarar el repte de la sostenibilitat.

Àmbits d’actuació de l’Agenda 21 de Subirats

Els àmbits que contempla l’Agenda 21 de Subirats es basen en la metodologia que proposa la Diputació de Barcelona.

Es fa un reconeixement exhaustiu de tot el municipi, especialment d’aquells aspectes que incideixen en l’ús dels recursos i en la qualitat de vida de la ciutadania de Subirats. Els àmbits de treball més rellevants són els següents:

Memòria descriptiva

Índex General
1.- Introducció i 2.- Presentació del Municipi
3.-Aspectes estructurals i vectorials
3.1.3 Sistemes naturals i de suport
3.1.4 Mobilitat
3.2.1 Flux de l’aigua
3.2.2  Flux de residus
3.2.3  Fluxos d’energia

Diagnosi Integrada

Pla d’Acció Local

Pla de Seguiment

X