BUSCADOR

Agenda 21 Local

Què és l’Agenda 21?

El concepte d’Agenda 21 té origen en la Cimera de la Terra, auspiciada per la ONU el 1992 a Rio de Janeiro, on tots els caps d’estat reunits van acordar que calia treballar activament per assolir un model de societat sostenible, és a dir, que asseguri que satisfem les nostres necessitats materials i humanes sense posar en risc la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves.

L’Agenda 21 Local, basant-se en un ampli procés de participació ciutadana, identifica les oportunitats i amenaces ambientals d’un municipi, i proposa mesures concretes per tal d’avançar vers el repte de la sostenibilitat.

Agenda 21 Local de Subirats

Subirats ha iniciat el procés de l’Agenda 21 Local. És el municipi amb més extensió de l’Alt Penedès (gairebé el 10% de la superfície de la comarca) i es troba en un emplaçament estratègic des de diversos punts de vista. D’una banda, allotja un bon nombre d’explotacions de vinya i presenta un paisatge vitivinícola molt característic. D’altra banda, es troba en una de les comarques en major expansió urbanística de Catalunya, i l’onada urbanitzadora provinent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona és cada vegada més patent al Penedès.

Subirats és un municipi complex, amb 15 nuclis de població que es distribueixen irregularment pel seu territori. Assolir un desenvolupament equilibrat a llarg termini dependrà en gran mesura de la capacitat d’aprofitar les oportunitats que presenta el municipi, però també s’hauran d’afrontar les amenaces que significa la urbanització sense criteri.

En aquest marc, gràcies a la Diputació de Barcelona es reprenen els treballs de l’Agenda 21 Local, iniciats l’any 2000. L’Agenda 21 Local té un valor estratègic incalculable a Subirats perquè aportarà un punt de vista integrat sobre la situació del municipi des del punt ambiental, i proposarà accions de futur per tal d’encarar el repte de la sostenibilitat.

Àmbits d’actuació de l’Agenda 21 de Subirats

Els àmbits que contempla l’Agenda 21 de Subirats es basen en la metodologia que proposa la Diputació de Barcelona.

Es fa un reconeixement exhaustiu de tot el municipi, especialment d’aquells aspectes que incideixen en l’ús dels recursos i en la qualitat de vida de la ciutadania de Subirats. Els àmbits de treball més rellevants són els següents:

Memòria descriptiva

Índex General
1. Introducció
2. Presentación del Municipi
3. Descripción de la situación actual

1.- Introducció
1.1 Antecedents
1.2 Objectius
1.3 Metodologia
2.- Presentación del Municipi
2.1 Generalitats
2.2 Descripció de l’entorn físic
2.3 Descripción de l’entorn socioeconòmic

3.-Aspectes estructurals i vectorials
3.1 Aspectes estructurals
3.1.1 Organización i gestió municipal
3.1.1.1 Organigrama municipal i competències
3.1.1.2 Gestió municipal
3.1.2. Planejament urbanístic i usos del sòl
3.1.2.1 Planejament supramunicipal
3.1.2.2 Planejament municipal
3.1.2.3 Distribució d’usos reals de sol

3.1.3 Sistemes naturals i de suport
3.1.3.1 Caracterització del paisatge
3.1.3.2 Espais i elements d’interès natural i figures de projecció
3.1.3.3 Estructura funcional del paisatge i connectivitat ecològica
3.1.3.4 Gestió de sistemes agrícoles, forestal i hidrològic
3.1.3.5 Riscos naturals

3.1.4 Mobilitat
3.1.4.1 Demanda de mobilitat
3.1.4.2 Comunicaciones supramunicipals
3.1.4.3 Comunicacions municipals
3.1.4.4 Mitjans de transport
3.1.4.5 Risc associat a la mobilitat
3.1.4.6 Conseqüències ambientals i territorials de la mobilitat
3.1.5 Incidència ambiental de les activitats econòmiques
3.1.5.1 Cens i tipologia de les activitats del municipi
3.1.5.2 Incidència de les activistas sobre els vectors ambientals
3.1.5.3 Risc lligat a les activitats i instal.lacions
3.1.5.4 Intervención de l’administració en les activistats i insta.lacions
3.1.6 Models de comportament social i educació ambiental
3.1.6.2 Educació ambiental
3.1.6.3 Grau de sensibilizació ambiental

3.2.1 Flux de l’aigua
3.2.1.2 L’aigua residual
3.2.1.3 Balanç global de l’aigua

3.2.2  Flux de residus
3.2.2.1 Residus municipals
3.2.2.2 Residus industrials
3.2.2.3 Residus de la construcció
3.2.2.4 Residus sanitaris
3.2.2.5 Residus agrícoles i ramaders
3.2.2.6 Diagrama de flux global (any 2002)

3.2.3  Fluxos d’energia
3.2.3.1 Inventari d’infraestructures énergétiques
3.2.3.2 Fonts energètiques i consums sectorials d’energia
3.2.3.3 Anàlisi de la gestió energètica municipal
3.2.3.4 Grau d’implantació d’energies renovables al municipi
3.2.4 Medi atmpsfèric
3.2.4.1 Emisions
3.2.4.2 Immissió
3.2.5 Soroll
3.2.5.1 Introducció
3.2.5.2 Legislació
3.2.5.3 Principals fonts de soroll del municipi
3.2.5.4 Analisi qualitativa i quantitativa del soroll
3.2.5.5 Percepció general del soroll

 Diagnosi Integrada
1. Presentación del municipi
2. Diagnosi ambiental
2.1 Aspectes estructurals
2.1.1 Organización i Gestió Municipal
2.1.1.2 Elements significatius de la diagnosi
2.1.1.3 Aportacions de la participació ciutadana
2.1.1.4 Aportacions de la participació implícita
2.1.2 Planejament urbanístic i usos del sòl
2.1.2.1 Breu resum de la situació actual
2.1.2.2 Elements significatius de la diagnosi
2.1.2.3 Aportacions de la participació ciutadana
2.1.2.4 Aportacions de la participació implícita
2.1.3 Sistemes naturals i de suport
2.1.3.1 Breu resum de la situació actual
2.1.3.2 Elements significatius de la diagnosi
2.1.3.3 Aportacions de la participació ciutadana
2.1.3.4 Aportacions de la participació implícita
2.1.3 Mobilitat
2.1.4.1 Breu resum de la situació actual
2.1.4.2 Elements significatius de la diagnosi
2.1.4.3 Aportacions de la participació ciutadana
2.1.4.4 Aportacions de la participació implícita
2.1.5 Incidència ambiental de les activitats econòmiques
2.1.5.1 Breu resum de la situació actual
2.1.5.2 Elements significatius de la diagnosi
2.1.5.3 Aportacions de la participació ciutadana
2.1.5.4 Aportacions de la participació implícita
2.2.1 Flux de l’aigua
2.2.1.1 Breu resum de la situació actual
2.2.1.2 Elements significatius de la diagnosi
2.2.1.3 Aportacions de la participació ciutadana
2.2.1.4 Aportacions de la participació implícita
2.2.2. Flux de residus
2.2.2.1 Breu resum de la situació actual
2.2.2.2 Elements significatius de la diagnosi
2.2.2.3 Aportacions de la participació ciutadana
2.2.2.4 Aportacions de la participació implícita
2.2.3 Fluxos d’energia
2.2.3.1 Breu resum de la situació actual
2.2.3.2 Elements significatius de la diagnosi
2.2.3.3 Aportacions de la participació ciutadana
2.2.3.4 Aportacions de la participació implícita
2.2.4 Medi atmosfèric
2.2.4.1 Breu resum de la situació actual
2.2.4.2 Elements significatius de la diagnosi
2.2.4.3 Aportacions de la participació ciutadana
2.2.4.4 Aportacions de la participació implícita
2.2.5 Soroll
2.2.5.1 Breu resum de la situació actual
2.2.5.2 Elements significatius de la diagnosi
2.2.5.3 Aportacions de la participació ciutadana
2.2.5.4 Aportacions de la participació implícita

Pla d’Acció Local
Pla de Seguiment

1.INTRODUCCIÓ
1.1 Antecedents
1.2 Objectius
1.3.2 Organització del Pla de Participació Ciutadana
1.3.3 Seguiment del treball
2 PLA D’ACCIÓ LOCAL
2.1 Estructura del Pla d’Acció Local
2.2 Plans relacionats amb el Pla d’Acció Local de Subirats
2.3 Fitxes del Pla d’Acció Local
2.4 Priorització de les accions
2.5 Resum del Pla d’Acció Local
2.5.1 Valoració económica
2.5.2 Priorització i terminis d’implantació
2.5.3 Aproximació a la transversalitat
2.5.4 Contingut dels PAA – Diferents tipus d’accions (i)
2.5.5 Contingut dels PAA – Diferents tipus d’accions (ii)
2.5.6 Fitxa resum del Pla d’Acció Local de Subirats

3 PLA DE SEGUIMENT
MOSAIC TERRITORIAL
INTENSITAT D’URBANITZACIÓ DE L’ECONOMIA LOCAL
ESTRUCTURA URBANA: OCUPACIÓ URBANA DEL SÒL
ESTRUCTURA URBANA: PROXIMITAT A SERVEIS URBANS BÀSICS
ESTRUCTURA URBANA: DESPLAÇAMENT I MOBILITAT DE LA POBLACIÓ
ESTRUCTURA URBANA: CARRERS DE PRIORITAT PER ALS VIANANTS
ADEQUACIÓ DEL PLANEJAMENT A LA SINGULARITAT ECOLÒGICA DELTERRITORI
PROTECCIÓ D’ESPAIS D’INTERÈS NATURAL
PREVENCIÓ DE RISCOS AMBIENTALS
PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN PROCESSOS DE SOSTENIBILITAT
ASSOCIACIONISME AMBIENTALISTA DEL MUNICIPI
UTILITZACIÓ DE LES DEIXALLERIES MUNICIPALS
DESPESA MUNICIPAL EN MEDI AMBIENT
CONSUM FINAL D’ENERGIA
INTENSITAT ENERGÈTICA TOTAL
PRODUCCIÓ LOCAL D’ENERGIES RENOVABLES
RECUPERACIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS
RECUPERACIÓ DELS RESIDUS INDUSTRIALS
INTENSITAT DE PRODUCCIÓ DE RESIDUS DE L’ECONOMIA LOCAL
ABASTAMENT D’AIGUA MUNICIPAL
INTENSITAT DE CONSUM D’AIGUA DE L’ECONOMIA LOCAL
GESTIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS
UTILITZACIÓ DE LES AIGÜES DEPURADES
EMISSIÓ DE CONTAMINANTS ATMOSFÈRICS
EMISSIÓ DE GASOS QUE CONTRIBUEIXEN A L’EFECTE D’HIVERNACLE
CONCENTRACIÓ AMBIENTAL DE CONTAMINANTS ATMOSFÈRICS
PERSONES EXPOSADES A NIVELLS SONORS SIGNIFICATIUS
EVOLUCIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DELS AQÜÍFERS
ESTAT ECOLÒGIC DELS RIUS
SUPERFÍCIE FORESTAL CREMADA

En tots els apartats hi trobareu taules, gràfiques i planells amb les dades.

 

 

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies Més informació ACEPTAR
Aviso de cookies
X